اعضای هیئت علمی گروه سلولی و مولکولی اعضای هیئت علمی گروه سلولی و مولکولی

 
دکتر آزاده نیک نژاد
استادیار
علوم سلولی و مولکولی