اعضای هیئت علمی گروه سلولی و مولکولی اعضای هیئت علمی گروه سلولی و مولکولی

dr ghollasi

دکتر لیلا کرمی

استادیار 
علوم سلولی و مولکولی
 
 
 
 
 
دکتر آزاده نیک نژاد
استادیار
علوم سلولی و مولکولی