رزومه دکتر جنوبی رزومه دکتر جنوبی

نام : پریسا جنوبی

تاریخ تولد: 1350/4/9

ملیت : ایرانی

 آدرس : تهران - دانشگاه خوارزمی –  دانشکده علوم   زیستی - گروه علوم گیاهی

  صندوق پستی 3587- 15815

تلفن: 88848940-021 و 34513009-026 فکس: 88848940

آدرس الکترونیک: jonoubi@khu.ac.ir

مدارک تحصیلی:

دکترا: زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی،  دانشگاه تربیت معلم تهران ‏، سال 1382

کارشناسی ارشد: علوم گیاهی،  گرایش سلولی – تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال، سال 1375

کارشناسی: زیست شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، سال1372

 

مقالات و تالیفات:

1. Optimization of in vitro shoot regeneration and Agrobacterium- meditated transformation of Brassica napus. 2015. International journal of Biosciences, 6(3): 319-329.

2. Histochemical analysis of expression pattern of CaMV 35S prometer in transgenic rapeseed (Brassica napus L.). 2015. Current World Environment, 1:752-757.

3. Study of MWCNTs effects on growth rate,germination and morphological characteristics of two Salvia species seedlings, Salvia sclarea and Salvia macrosiphon. 2015. Journal of Current Research Science, 3( 2): 110-118.

4. Study of anatomical structure of vegetative organs, floral meristem and pollen development in sesame. 2014. International J. of Plant, Animal and Environmental Sciences, 5(1): 232-240.

5. Effect of some Ecological Factors on Quantity and Quality of the Essential Oils of Zhumeria majdae. 2015. Journal of Medicinal Plants and By-products, 1: 45-50.

6. Meristem structure, development of cones and microsporogenesis of Tehran pine (Pinus elderica Medw). 2015. Journal of Plant Development, 21: 83-93.

7. Reduction of negative effects of cefotaxime in tomato transformation by using Fe EDTHA. 2014. International J. of Farming and Allied Sciences, 5(3): 538-542. 

8. Response of variable tomato (Solanum lycopersicum Mill.) genotypes to salinity at germination and early seedling growth stages. 2014. International J. of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4(2): 605-612.

9. بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و نمو تخمک در چهار رقم سویا (Glycine max) در شرایط تنش کم آبی، 1393، مجله زیست شناسی گیاهی اصفهان، سال 6، شماره 21، صفحات 35-52

10. بررسی ساختار تشریحی اندامهای رویشی و ویژگی های نموی اندامهای زایشی گیاه انبه (Mangifera indica)، 1393، مجله سلول و بافت، سال4، شماره 6، صفحات: 245-260.

11. Differential expression of phenylalanine ammonia lyase in different tissues of sugercane (Saccharum officinarium L.) during development.2013. Bioresources, 8( 4): 4912-4922.

12. cDNA cloning, phylogenic, analysis and expression pattern of phenylalanine ammonia lyase in sugercane (Saccharum officinarium L.). 2014. Brazilian Archives of Biology and Technology, 57: 456-465

13. Effect of enviromental pollution on the proteins, allergenic bands, ontogeny and structure of Avicennia marina (Forsk.) Vierh pollen grains. 2013. Aerobiologia, 29(2).

14. ارزیابی کمی و کیفی اسانس دو گونه  مرزنجوش ایرانی (Origanum vulgar L.) و مرزنجوش  اروپا (O. majorana L.)،1393، مجله گیاهان دارویی، سال 13، شماره 50، صفحات 1163-171.

15. بررسی خواص ضد جهشی عصاره های مختلف شیرابه و ژل آلوئه ورا با آزمون ایمز.1391. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال15، شماره 2، صفحات 106-100

16. بررسی مراحل تکوینی بخش های رویشی و زایشی انگور شاهانی،1390،  مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی ، سال سوم، شماره 10، صفحات51-63

17. A comprative study on the allergencity, structure and ultrastructure of two Acacia pollen grains in guinea pigs. 2012. Aerobiologia, Vol.28, No.4.

18. Study on the allergencity and ontogeny of Acacia faresiana pollen grains in guienea. 2012. Aerobiologia, Vol. 21, Nos. 3-4

19. Comparative study of Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Pollens allergecity in two region of Bushehr province in Iran. 2012. Advances in Enviromental biology. 6(5): 1758-1764.

20. Heterologous expression of the Secale cereal thaumatin-like protein in transgenic canola plants enhances resistance to stem rot disease. 2012. Iranian J. of Biotechnology, Vol. 10, No. 2, P:87-95. 

21. تاثیر تنش کم آبی بر ویژگی های تشریحی ، صفات ریختی و عملکردی گیاه سویا (Glycine max L.). 1389. مجله علوم دانشگاه اهواز، شماره 27، قسمت "ب" ، صفحات 12-1.

22. بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت،1389، مجله علوم زراعی ، سال دوم، شماره 2و1 ، صفحات:77-87.

23. Efeect of water stress caused by PEG 6000 on germination and seedling growth of four soybean cultivars.2011. J. Agricultural  Science and Technology, p: 438-444.

24. بررسی اثرات تنش خشکی بر ساختار تشریحی گیاه آفتابگردان. 1388. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی ، سال اول، شماره 4، صفحات 11-25

25. تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزاد زی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه بذر های سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود، 1388، مجله بوم شناسی کشاورزی ،جلد یکم، شماره 1، صفحات :53-65.

26. بررسی واکنش ارقام و لاین های سویا به تنش کم ابی در مرحله نمو غلاف با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به تنش ، 1388، مجله تنش های محیطی در علوم گیاهی، جلد1، شماره 2، صفحات: 101-108

27. Effect of Planting Density and Cattle Manure on Some Qualitative and Quantitative Traits in Two Basil Varieties under Guilan Condition, Iran. 2011. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. l l (1): 95-103. 

28. رابطه بین خصوصیات آزمایشگاهی بذر و ظهور گیاهچه ارقام سویا حاصل از شرایط آبیاری محدود. 1389. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، سال اول، جلد سوم.

29. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی. 1388. مجله علوم زراعی ایران، جلد یازدهم، شماره 4، صفحات 408-393.

30. Investigation of water deficit stress on agronomical traits of soybean cultivars in temperate climate. 2011. World Academy of Science, Engineering and Technology. 75: 778-785.

31. تاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاین L17 سویا در شرایط تنش خشکی،1388، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، دوره 40، شماره 1، صفحات: 133-146.

32. بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیکی موثر بر عملکرد هیبریدهای آفتابگردان،1389، فصلنامه پژوهشهای تولید گیاهی، سال17، شماره4، صفحات:49-70.

33. ارزیابی عکس العمل هیبریدهای آفتابگردان نسبت به مقادیر مختلف آبیاری، 1387، فن آوری های نوین کشاورزی، سال دوم،  شماره اول، صفحات: 105-127.

34. تراریختی کلزا (Brassica napus) با ژن 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز(EPSPS) با منشائ آرابیدوپسیس در راستای ایجاد مقاومت به علف کش گلیفوسیت،1388، مجله پژوهش علوم زیستی اصفهان، 35(6)، صفحات:1-12.

35. بررسی نسل دوم کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علف کش گلایفوسیت،  1386، فصل نامه علمی پژوهشی ژنتیک نوین- دوره دوم- شماره 2- صفحات: 41-51.

36. Eficient regeneration of Brassica napus L. hypocotyls and genetic transformation by Agrobacterium tumefaciens. 2005. Biologia Plantarum,49(2):308-320.

37. Improved Brassica napus L. regeneation from hypocotyls using thidiazuron and benzyladenine as cytokinin sources. 2004. Pakistan Journal of Botany. 36(2): 321-329.

38. تاثیر کاربرد فسفر بر رشد و خصوصیات زراعی سویا( (Glycine max L. در شرایط تنش خشکی،1385، پژوهش نامه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان، جلد 1، شماره 1 ، صفحات 16-32.

39. باززایی شاخه القا شده با تدیازورون و تراریختی ژنی با Agrobacterium در گیاه کلزا، 1383،  مجله علمی پژوهشی علوم پایه دانشگاه تربیت معلم- جلد 3-شمارههای 1و2- بهار و تابستان،صفحات 37 تا 48.

40. بررسی تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سویا، 1381، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی – سال هشتم شماره 1 – صفات 95 تا 108.

41. رساله دکترا تحت عنوان " بهینه سازی کشت در شیشه و انتقال ژن EPSPS به گیاه کلزا (Brassica napus L.) از طریق اگروباکتریوم".

42. پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان " اثر اتانول بر نمو رویشی، زایشی، برخی ویژگیهای عملکردی و جوانه زنی سویا (Glycine max L.) ".

43. تألیف کتاب گیاه شناسی عمومی – پرسشهای چهارگزینه ای کاردانی به کارشناسی،  1384 ‌انتشارات دیباگران تهران.

44. تألیف کتاب گیاه شناسی تخصصی- پرسشهای چهار گزینه ای کارشناسی به کارشناسی ارشد،  1384، انتشارات دیباگران تهران.

 

کنگره ها و کنفرانسهای علمی:

 

1. انتقال ژن SQC به Artemisia Annua L.  از طریق اگروباکتریوم، 1394، چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت، تهران.

2. باززایی غیر مستقیم گیاه دارویی در خطر انقراض زوفایی (Thymbra spicata) از کالوسهای حاصل از جداکشتهای برگهای لپه ای، 1394، اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، تهران

3. باززایی مستقیم گیاه دارویی در خطر انقراض زوفایی (Thymbra spicata) جداکشتهای برگهای لپه ای، 1394، اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، تهران

4. اثر اللوپاتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زینتی – دارویی رعنا زیبا (Gaillardia aristata Pursh. )  بر جوانه زنی بذر گل همیشه بهار و اطلسی، 1394، سومین همایش گیاهان داریی و کشاورزی پایدار، تهران

5. انتقال ژن SOS3 به گیاه گوجه فرنگی در جهت افزایش مقاومت به تنش شوری،1393، کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی، تهران.

6. مطالعه اثر نانو لوله های چند جداره (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زنی گیاه مریم گلی کبیر و تغییرات مورفولوژی و اناتومی آن، 1393، دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران.

7. تغییرات و میزان اسانس دو گونه مرزنجوش وحشی و اروپایی به مراحل مختلف برداشت در شرایط اقلیمی یکسان، 1393، دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران.  

8. مطالعه اثر نانولوله های کربنی چند جداره  (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زنی گیاه مریم گلی کبیر(Salvia macrosiphon) و تغییرات مورفولوژی و آناتومی آن، 1393، دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست . تهران

9. ریز ازدیادی گونه در خطر انقراض زرین گیاه از طریق باززایی مستقیم، 1393، سومین همایش ملی طلای سبز، تهران

10. مطالعه ساختار تشریحی اندامهای رویشی و فعالیت انتی اکسیدانی عصاره گل یخ ، 1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

11. مطالعه ساختار تشریحی اندامهای رویشی و فعالیت انتی اکسیدانی دانه کنجد، 1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

12. القای کالوس در جداکشت های ریشه گیاه دارویی در حال انقراض باریجه1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

13. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر جوانه زنی دانه های ذرت کوردونا، 1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

14. سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گل یخ، 1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

15. اسانس گیاه دارویی مور خوش(Zhumeria majdae) منبع غنی از لینالول، 1393، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج

16. اثرات BAPو GA بر رشد، شاخه افزایی و شیشه ای شدن دو رقم شلیل، 1392، سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران.

17. اثر نیتروزن بر پروتئن و روغن دانه کنجد (Sesamum indicum L.)، 1393، سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ، تهران

18. اندازه گیری پروتئن کل در جلبک Chlorella و همزیست پارامسی، 1393، همایش هفته پژوهش و فن اوری دانشگاه گیلان. رشت

19. جدا سازی ، شناسایی و خالص سازی درون همزیست پارامسی- کلرلا از تالابهای استان گیلان 1392 همایش هفته پژوهش و فن اوری دانشگاه گیلان. رشت

20. بررسی تنش شوری بر مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاه گوجه فرنگی، 1392، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

21. بررسی هیستو شیمیایی ژن GUS در گیاهان کلزای تراریخت شده به آگروباکتریوم،1392، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

22. لیگنینی شدن و فعالیت انزیم سینامیل الکل دهیدروزناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت الوروپوس لیتورالیس،1392، اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان، تبریز.

23. بررسی ساختارتخمدان، تخمک و رویان زایی در گیاه حراو اثرآلودگی های محیطی بر آن، 1391، دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران.

24. بررسی الگوی بیان ژن PALدر اندامهای مختلف نیشکر، 1392، هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، اهواز.

25. بررسی مورفولوژیکی دانه های گرده مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgar)، 1392، اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

26. مطالعه ی دانه های گرده مرزنجوش ( Origanum vulgar)، 1392، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

27. مطالعه ساختار اندام های زایشی ماده در گیاه حرا ( Avicenia maina)، 1390، اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی، ایران

28. بررسی سمیت تنفسی عصاره بادیان رومی( Pimpinella anisum) و اثرات ضد تغذیه ای آن روی حشرات کامل شپشه آرد( Tribolium castaneum ، 1391، سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، فسا.

29. انتقال ژن آمورفا-4و11- دی ان سنتاز به Artemisia annua L. از طریق

30. بررسی خواص آنتی اکسیدانی گیاه اسفرزه(Plantago ovata ). 1391. هفدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان.

31. ایمنی زیستی در استفاده از زیست واکنشگرهای گیاهی، 1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

32. بررسی تغیرات محتوای پرولین و پروتئن تحت شرایط خشکی در چهار رقم آفتابگردان، 1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

33. اثر کلسیوم ، بر و پتاسیوم خارج سلولی بر رویش و رشد لوله های گرده کاج تهران(Pinus eldarica L.) ، 1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

34. بررسی تغییرات بیوشیمیایی گیاه کلزا در پاسخ به تنش سرما و مقادیر مختلف نیتروژن،  1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

35. بررسی نمو گامتوفیت نر و فراساختار دانه ی گرده در دو گونه جنس Onabrychis، 1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

36. بررسی تکوین دیواره بساک و میکروسپور زایی در گیاه Avicenna marina forsk     در دو منطقه از استان بوشهر،1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

37. Study of Avicenia marina pollen allergenicity in two region of Bushehr province in Iran.2012. 11th International Congeress of Immunology and Allergy, Iran, Tehran.

38. Comprative study of Avicennia marina pollens allergenicity in two region of Bushehre provinve in Iran. 2012. EAACI Congress, Stockholm.

39. تاثیر تنش کم آبی بر اجزای عملکرد ارقام سویا، 1391، دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

40. مطالعه ریخت شناسی دانه گرده چند گونه از جنس (Onobrychis). 1390. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی، مشهد.

41. بررسی سیستم تولید مثلی در برخی از گونه های جنس (Onobrychis). 1390. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی، مشهد.

42. بررسی سیستم گرده افشانی در جنس (Onobrychis)،1390، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

43. Effect of nitrogen on percentage of rutin and extract yiled of Calendula  ( Calendula officinalis L.) under water deficite stress.2011. International Conference of Medicinal and Aromatic Plant in Generrating of New Values in 21th Century, 9-11 Novamber, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

44. Elicitors effect on Artemisinin in suspension culture of Artemisia annua. 2011. International Conference of Medicinal and Aromatic Plant in Generrating of New Values in 21th Century, 9-11 Novamber, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

45. Structure, ultra structure characteristics and protein assay and allergenicity of pollen in Acacia salinga. 2010. J. of  Iranian Chemical Society, Vol. 7, No. 1,p: 116

46. تاثیر تنش کم آبی بر رشد رویشی کدوی تخم کاغذی در تیمار با کود دامی و میکوریزا. 1390. اولین کنگره ملی علوم و غن اوری های نوین کشاورزی، زنجان.

47. تاثیر تراکم بوته و دور آبیاری بر عملکرد دانه و روغن کدوی تخم کاغذی. 1390. اولین کنگره ملی علوم و غن اوری های نوین کشاورزی، زنجان.

48. تاثیر دور ابیاری و زئولیت معدنی بر عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی. 1390. اولین کنگره ملی علوم و غن اوری های نوین کشاورزی، زنجان.

49. بررسی اثر ضد باکتریایی انگور شاهانی در مراحل تکوین. 1389. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، تهران.

50. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی برگ انبه( Mangifera indica L.) . 1389. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، تهران.

51. انتقال ژن tlp به گیاه کلزا به منظور ایجاد مقاومت به بیماریهای قارچی، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

52. بررسی اثرات ضد سرطانی گیاهان رزماری ( Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس( Lavandula angustofolia L.) در مراحل مختلف نموی، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

53. تاثیر تنش کم آبی بر ویژگی های رویشی و زایشی لاینهای برگرداننده باروری و نر عقیم هیبریدهای آفتابگردان، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

54. بررسی محتوای پروتئن کل و نیمرخ الکتروفورزی پروتئین های میوه و دانه های سبز و قرمزفلفل ( Capsicum spp.)، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

55. بررسی محتوای پروتئن کل و الکتروفورز پروتئین دانه و میوه فلفل سبز و قرمز، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

56. اثرات ضد جهشی گیاهان رزماری ( Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس ( Lavandula angustofolia L.)، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ایران.

57. اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه (Artemisia annua L.) ، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ساری.

58. بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی انگور شاهانی در مراحل تکوین، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ساری.

59. ارزیابی ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان در شرایط کم آبی با شاخص های تنش، 1389، یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

60. بررسی ارتباط ویژگی های رشد رویشی و زایشی در ارقام و لاین های سویا، 1389، یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

61. تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژی بذر ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان،1389، یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

62. تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات رویشی و عملکرد گیاه سویا ، 1389،یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

63. ارزیابی نسل سوم (T3) کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز با منشا گیاه آرابیدوپسیس (At EPSPS)  در راستای توسعه ارقام مقاوم به گلایفوسیت،1388، ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، تهران.

64. بررسی مورفولوژیکی و سیتوهیستولوژیکی تکوین اندامهای زایشی گیاه Acacia farnesiana. 1388. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی، شهر کرد

65. ویژگی های ساختاری، سنجش پروتئین و توان آلرژی زایی گرده گیاه Acacia farnsiana. 1388. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی، شهر کرد

66. بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.). 1388، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

67. بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان، 1388، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

68. بررسی برخی از خصوصیات فنولوژیک و فیزیولوژیک موثر بر عملکرد هیبرید های آفتابگردان،1388 ، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

69. بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی سویا، 1388، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

70. ارتباط بین عملکرد با حساسیت و تحمل به خشکی ژنوتیپ های سویا در شرایط آبیاری محدود،1388، دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن، ایران، اصفهان.

71. Evaluation of soybean cultivars and lines tplerance to water deficit stress. 2008. 5th Inernational Crop Science Congress and Exhibition. Korea
 
72. Evaluation of sunflower new hybrids tolerance to water stress. 2008. 5th Inernational Crop Science Congress and Exhibition. Korea

73. تاثیر تنش کم آبی بوسیله مانیتول بر کشت بافت سویا (Glycine max L.). 1387 ، پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.

74. اثرات تنش خشکی بر ساختار تشریحی اندامهای رویشی آفتابگردان (Helianthus annus L.). 1387 ، پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.

75. به کارگیری شاخص های حساسیت و تحمل در شناسایی لاینهای برگرداننده باروری و نرعقیم متحمل به تنش کم آبی هیبریدهای آفتابگردان.1387 ، پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.

76. تاثیر آزسپیریلوم بر ویژگیهای بذر و گیاهچه بذرهای آفتابگردان تولید شده در شرایط تنش خشکی، 1387، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.

77. ارتباط بین اندازه بذر آفتابگردان تولید شده در شرایط ابیاری محدود و رشد گیاهچه، 1387، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.

78. ارزیابی کیفیت فیزیولوژیکی بذر های آفتابگردان حاصل از شرایط مختلف رطوبتی ، 1387، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.

79. رابطه بین جوانه زنی و ظهور گیاهچه های بذر های سویا حاصل از شرایط تنش خشکی، 1387، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.

80. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ، قوه نامیه و بنیه بذر گیاهان مادری سویا، 1387، اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.

81. گزینش هیبریدهای ایرانی و خارجی آفتابگردان با خصوصیات مختلف رشدی در شرایط کم آبی، اولین همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی، گرگان، ایران

82. واکنش خصوصیات زراعی هیبریدپاکوتاه آفتابگردان به رژیم های مختلف رطوبتی و تراکم گیاهی، 1387، دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمال غرب کشور، مهاباد، ایران

83. کلونینگ و بیان همزمان ژن های Rubredoxin و Rubreruxin reductase  از باکتری نفت خوار Alcanivorax borkumensis در سیستم اشرشیا کلی، 1386، پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی ایران، تهران.

84. Progeny analysis of EPSPS transformed oilseed rape   ( Brassica napus L.).2006.11th  IUPAC (International Congress of Pesticide Chemistry ) , Agust 6-11,Port Island, Kobe, Japan. 
 
85. Genetic analysis and shikimate assay of glyphosate tolerant oilseed rape drived from Agrobacterium- mediated transformation. 2006.11th IUPAC (International Congress of Pesticide Chemistry ) , Agust 6-11,Port Island, Kobe, Japan.
 
86. Effect of drought and potassiumon on soybean (Glycine max.L). 2005. Interdrought, China.
 
87. Agrobacterium – mediated transformation of two major oilseed culturs in order to obtain glyphosate resistance. 2001. 7 th ISPMB, Barcelona.
 
88. In vitro shoot regeneration improvement with thidiazuron and beuzyladenine in rapeseed (Brassica napus L.). 2003, 11th ICR, Denmark.
 
89. Agrobacterium –mediated transformation and regeneration of fertile transgenic plants of rape seed. 2003. 11th ICR, Denmark.
 
90. Agrobacterium –mediated transformation of oilseed. 2002. IUPAC, Switzerland.
 
91. Effect of water deficit and potassiumon architecture of soybean. 2005. Interdrought II, Italy.

92. تاثیر تاخیر کاشت بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام سویا،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

93. ارزیابی ضریب پاسخ عملکرد و شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی در ارقام سویا ،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

94. اثر تنش قطع آب در مرحله نمو غلاف بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین های سویا،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

95. بررسی خصوصیات زراعی در ارقام تحت تنش سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

96. اثر تغییر زمان کاشت بر رشد و توسعه رویشی ارقام و لاین های گیاه سویا،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

97. ارزیابی عکس العمل ارقام و تاین های سویا نسبت به فتوپریود و دما در شرایط طبیعی،1385،  نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

98. ارزیابی گیاهان کلزای تراریخت شده با ژن EPSPS ،1384،سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی اِران ، رشت.

99. انتقال ژن مقاومت به علف کش گلیفوسیت به کلزا از طریق آگروباکتریوم،  1382، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران،  مشهد.

100. اثر هورمونهای تنظیم کننده رشد و سن جداکشت و انتقال ژن مقاومت به گلیفوسیت،  1382، ‌اولین کنفرانس سراسری زیست شناسی سلولی و تکوینی،  تهران.

101. انتقال ژن EPSPS به گیاه کلزا از طریق آگروباکتریوم،  1381، اولین کنفرانس سلولی و مولکولی ایران، اهواز .

102. بررسی اثر تدیازورون و بنزیل آدنین بر شاخه زایی کلزا،  1381، اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهی ایران، ‌تهران.

103. تولید گیاه کلزای تراریخت از طریق آگروباکتریوم، 1380،هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  کرج.

104. انتقال ژن و اندام زایی درکلزا(Brassica napus L.) ،1380، اولین کنفرانس بیولوژی و بیوتکنولوژی دانشجویان سراسر ایران، اصفهان.

105. تراریزش و باززایی در کلزا با استفاده از طریق Agrobacterium،  1380، دومین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران،  کرج.

106. تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف فسفر بر تجمع ماده خشک و پارامترهای رشد سویا، 1380، دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران،  شیراز.

107. بررسی تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر آرشیتکت عملکرد دانه سویا، 1380، دهمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران،  شیراز.

108. بررسی واکنش سویا به تنش خشکی و مقادیر مختلف فسفر، 1380، هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران،  کرج.

109. بررسی الگوی تغییرات عملکرد و اجزا عملکها دانه سویا در شرایط تنش خشکی، 1380، هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتاب ایران، کرج.

110. بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد عملکرد و برخی از شاخصهای تنش در دو رقم سویا، 1380، هفتمین کنگره علوم خاک ایران،  شهرکرد.

111. بررسی تاثیر تنش خشکی و پتاسیم بر عملکرد دانه گیاه سویا، 1380، هفتمین کنگره علوم خاک ایران،  شهرکرد.

112. بررسی تاثیر خشکی و کاربر مقادیر مختلف پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سویا، 1379، ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

113. بررسی تاثیر تنش قطع آب و کاربر مقادیر متخلف فسفر بر خصوصیات کمی و کیفی سویا،  1379، ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

114. بررسی اثرات تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا، 1378،‌هشتمین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران، کرمانشاه.

115. اثر اتانول بر نمو رویش، زایشی،  میزان عملکرد و جوانه زنی گیاه سویا، 1376، ششمین کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان.

116. A study of generative organs characteristics of Avicenia marina, 2013, 2th National congress on Medicinal plants, Tehran. 

117. Water deficit stress on some physiological and agronomical characteristics of sunflower new hybrids. 2009. 3rd Interdrought-III . 11-16 Oct. , Shanghai, China.
 
118. Effect of water deficit stress on germination and primary growth of four cultivars of soybean (Glycine max(L.) Merr.). 2009. 3rd Interdrought-III . 11-16 Oct. , Shanghai, China. 
 
119. هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

دوره های علمی و کارگاههای آموزشی:

 

1. شرکت در کارگاه آموزشی «GLP»،  1379،  در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

2. ارائه سخنرانی در کارگاه نظری و عملی «انتقال و بیان ژن در گیاهان»،  1381، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

3. شرکت در کارگاه آموزشی «بیوانفورماتیک »،  1381، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

4. شرکت در کارگاه آموزشی «الکتروفورز ، الکتروفورز دو بعدی وتخلیص پروتین به هدف آنالیز بیوانفورماتیک»،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

5. شرکت در کارگاه آموزشی «تولید پروتین های نوترکیب در پروکاروتها با استفاده از فرمانتور و خالص سازی از طریق کروماتوگرافی»،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

6. شرکت در کارگاه آموزشی «Citation Managment »، 1385، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

7. شرکت در کارگاه آموزشی" تجاری سازی نتایج تحقیقات در زیست فناوری"،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی.

8. شرکت در کارگاه آموزشی " شناسایی و تشخیص مواد موثر گیاهی"،1389، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

9. شرکت در کارگاه آموزشی " مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی" 1390،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده داروسازی

10. مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" کشت بافت و سلول گیاهی و کاربردهای آن" دانشگاه خوارزمی، 1391، دانشکده علوم زیستی 

11. مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" بیوتکنولوژی گیاهی"، 1392، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی 

12. مجری برگزاری دومین کارگاه عملی نظری" کشت بافت و سلول گیاهی " دانشگاه خوارزمی، 1392، دانشکده علوم زیستی 

13. مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" کاربردهای کشت بافت و سلول گیاهی " دانشگاه خوارزمی، 1393، دانشکده علوم زیستی