رزومه دکتر جنوبی رزومه دکتر جنوبی

 

 

 

سابقه علمي و پژوهشي

 

نام : پريسا جنوبي

 

تاريخ تولد: 9/4/1350

 

مليت : ايراني

 

 آدرس : تهران - دانشگاه خوارزمی  دانشکده علوم   زیستی - گروه علوم گیاهی-

            صندوق پستي 3587- 15815

 

تلفکس: 86072709-021        و 34513009-026     

آدرس الكترونيك:    jonoubi@khu.ac.ir

مدارك تحصيلي:

دكترا: زيست شناسي سلولي و تكويني گياهی،  دانشگاه تربيت معلم تهران ‏، سال 1382

 

كارشناسي ارشد: علوم گياهي،  گرايش سلولی – تكويني، دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران شمال،

سال 1375

 

كارشناسي: زيست شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، سال1372

 

مقالات و تاليفات:

 • Zamani, E.; Jonoubi, P.; Reza Nejhad, F. 2017. Ultrastrructural chenges of pistachio (Pistacia vera L.) mature seeds and pollen in relation to desiccation. Trees, Doi: 10.1007/s00468-017-1606-7.

 

 • Tanaomi, N. ; Jonoubi, P. ; Chehregani Rad A. ; Majd, A. and Ranjbar m. 2017. Embryological featurers of Alhagi persarum (Fabaceae) : Adapt to environmental constraints. Plant Biosystems. doi.org/10.1080/11263504.2016.1265608

 

 • Soltanipoor , MA.; Hesamzadeh Hejazi S. M. and Jonoubi , P. 2017.  Karytypic studies in eight populations of Zhumeria majdae Rech. F. & Wendelbo from Iran. Carologia, https://doi.org/10.1080/00087114.2017.1327268

 

 •  Kolahi, M.; Majd, A.; Jonoubi, P. and Usofi, Z. 2017. Effect of cadmium on morphometric traits antooxidant enzymes activity and phytochelatin synthase gene expression(PCS) of Saccarum officinarum var cp 48-103 in vitro. International Journal of Phytoremidiation (in press)

 

 • Ashouri Sheikhi, A.; Hassanpour, H.; Jonoubi, P.; Ghorbani Nohooji, M. and Nadimifar M. S. 2016. The effect of gamma irradiation on in vitro total phenolic content aand antioxidant activity of Ferula gummosa Bioss.  Journal of Medicinal Plants, 15(59): 122-131.

 

 • Tanaomi, N. ; Jonoubi, P. ; Chehregani Rad A. ; Majd, A. and Ranjbar m. 2016. Embryology of Onobrychis persica Sirj. And Rech.F. ( Fabaceae) and its systematic imlications. Cariologia. doi. 10.1080/00087114.2016.1179460

 

 • سلطانی پور م. الف.؛ جنوبی پ.؛ حسام زاده حجازی س. م.؛ میرزا م. 1396. بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش ( Zhumeria majdae). مجله پژوهش های گیاهی، دوره 30،

 

 • یوسفی ز.؛ کلاهی م.؛ مجد الف. و جنوبی پ. 1396. اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی، تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر( Saccarum officinarum) var cp 48-103    در شرایط درون شیشه . مجله پژوهش های گیاهی ، دوره 31،

 

 • Nosrati1, B.,  Mortazavi, S.M.J., Nejadsattari, T. and Jonoubi, P. 2016. Introducing the " NewMed Effect": A new phenomenon which mimic radiation induced bystander effect and amplifies the biopositive effects of very low doses of gamma radiation. Bioscences Biotechnology Research Asia: 13(2), 981-989.

 

 • سلطانی پور م. الف.؛ حسام زاده حجازی س. م.؛ جنوبی پ.؛ میرزا م. 1395. بررسی تنوع ترکیب های اسانس در افراد جمعیت های مختلف کیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) . دو ماهنامه علمی – پژوهشی گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد32، شماره3، صفحات: 483-500.
 • کاظمیان م.، مجد الف. ، جنوبی پ. و کلیج ص .1395. بررسي عملكرد گياه كنجد و نيم رخ الكتروفورزي پروتئين هاي گلوبولين و آلبومين دانه تحت تأثير مقادير متفاوت نيتروژن،مجله علمي پژوهشي اكوفيزيولوژي گياهي، سال هشتم، شماره بيست و هفت، صفحات: 139-149.

 

 • Soltanipoor , MA. ; Jonoubi , P. ; Hesamzadeh Hejazi , SM and Mirza M 2015. Effect of some Ecological Factors on Quantity and Quality of the Essential Oils of Zhumeria majdae. Journal of Medicinal Plants and By-products, 1: 45-50.

 

 • Ravaei , A. ; Jonoubi , P. and Salmanian, A.H .2015. Optimization of in vitro shoot regeneration and Agrobacterium- meditated transformation of Brassica napus. International journal of Biosciences, 6(3): 319-329.

 

 • Jonoubi , P . ; Rvaei , A . and Salmanian , A.H . 2015. Histochemical analysis of expression pattern of CaMV 35S prometer in transgenic rapeseed (Brassica napus L.). Current World Environment, 1:752-757.

 

 • Alikhani Mehrjardi , H . ; Jonoubi P ., Majd , A ; Haji Hosseini , R .; Bari Abarghouei , H . ; and Hosseinizadeh , A . 2015. Study of MWCNTs effects on growth rate,germination and morphological characteristics of two Salvia species seedlings, Salvia sclarea and Salvia macrosiphon. Journal of Current Research Science, 3( 2): 110-118.

 

 • Majd , A. ; Irian , S. ; Jonoubi , P. and Asgari , F. 2015. Meristem structure, development of cones and microsporogenesis of Tehran pine (Pinus elderica Medw). Journal of Plant Development, 21: 83-93.

 

 • جنوبی پ.؛ مجد الف. ؛ معروف ع. و امینی ش. 1394. بررسی ساختار رویشی و تکوین اندامهای زایش بادیان رومی (Pimpinella anisum L.) .  یافته های نوین در علوم زیستی، جلد2، شماره 5، صفحات: 515-561.

 

 • Kazemi , E. ; Jonoubi , P. ; Pazhouhandeh , M. ; Majd , A. and Aliasgharpour , M . 2014. Reduction of negative effects of cefotaxime in tomato transformation by using Fe EDTHA. International J. of Farming and Allied Sciences, 5(3): 538-542.

 

 • Kazemi , E. ; Jonoubi , P. ; Pazhouhandeh , M. ; Majd , A. and Aliasgharpour , M . 2014. Response of variable tomato (Solanum lycopersicum Mill.) genotypes to salinity at germination and early seedling growth stages. International J. of Plant, Animal and Environmental Sciences, 4(2): 605-612.

 

 • Kolahi , M. ; Hashemitabar , M. ; Tabande , M. R. ; Jonoubi , P. and Majd , A. 2014. cDNA cloning, phylogenic, analysis and expression pattern of phenylalanine ammonia lyase in sugercane (Saccharum officinarium L.). Brazilian Archives of Biology and Technology, 57: 456-465

 

 • Kazemian , M. ; Majd , A. and Jonoubi , P . 2014. Study of anatomical structure of vegetative organs, floral meristem and pollen development in sesame. International J. of Plant, Animal and Environmental Sciences, 5(1): 232-240.

 

§        جنوبی پ. ; مجد الف. و جمالی م .1393. بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و نمو تخمک در چهار رقم سویا (Glycine max) در شرایط تنش کم آبی. مجله زیست شناسی گیاهی اصفهان، سال 6، شماره 21، صفحات 35-52.

 • جنوبی پ. ; مجد الف. ; مهرابیان ص و رشیدی ف.1393. بررسی ساختار تشریحی اندامهای رویشی و ویژگی های نموی اندامهای زایشی گیاه انبه (Mangifera indica). مجله سلول و بافت، سال4، شماره 6، صفحات: 245-260.

 

 • Kolahi , M. ; Jonoubi , P. ; Majd , A. ; Tabande , M.R and Hashemitabar , M. 2013. Differential expression of phenylalanine ammonia lyase in different tissues of sugercane (Saccharum officinarium L.) during development. Bioresources, 8( 4): 4912-4922.

 

 

 • Salehi , M. ; Majd , A. ; Jonoubi , P. ; Karami , L. ; Kardar , GH.A. and Pourpak , Z . 2013. Effect of enviromental pollution on the proteins, allergenic bands, ontogeny and structure of Avicennia marina (Forsk.) Vierh pollen grains. Aerobiologia, 29(2).

 

 • جنوبی پ.؛ مجد الف. ؛ معروف ع. و امینی ش. 1393. کارایی عصاره بادیان رومی( Pimpinella anisum ) روی فعالیت زیستی Tribolium castaneum و بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی آن، فصلنامه گیاهپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی شیراز، جلد6، شماره 4، صفحات: 309-322.

 

 • طهماسبی س. ; مهر آفرین ع. ; مجد الف. و جنوبی پ. 1393. ارزیابی کمی و کیفی اسانس دو گونه  مرزنجوش ایرانی (Origanum vulgar L.) و مرزنجوش  اروپا (O. majorana L.). مجله گیاهان دارویی، سال 13، شماره 50، صفحات 1163-171.

 

 • عسگری ف.؛ مجد الف.؛ آیریان س. و جنوبی پ. 1392. بررسی مراحل رشد، ریخت شناسی لوله های گرده و اثر برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی بر رشد لوله های گرده کاج تهران ( Pinus elderica M.)  ، فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی تکوینی، سال پنجم، شماره 4، صفحات: 53-65.

 

 • مهرابیان ص. ; مجد الف. ; جنوبی پ. و خیری ع. 1391. بررسی خواص ضد جهشی عصاره های مختلف شیرابه و ژل آلوئه ورا با آزمون ایمز. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال15، شماره 2، صفحات 106-100.

 

 • مجد الف. ; صفاری پ. ; جنوبی پ. و مهرابیان ص.1390 . بررسی مراحل تکوینی بخش های رویشی و زایشی انگور شاهانی.  مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی ، سال سوم، شماره 10، صفحات51-63.

 

 • Irian , S. ; Majd , A. ; Hoseini zade , A. and Jonoubi , P. 2012. A comprative study on the allergencity, structure and ultrastructure of two Acacia pollen grains in guinea pigs. Aerobiologia, Vol.28, No.4.

 

 

§  Zamani, A.; Motalebi, M.; Jonoubi, P.; Ghafarian-Nia, M. and Zamani, A. 2012. Heterologous expression of the Secale cereal thaumatin-like protein in transgenic canola plants enhances resistance to stem rot disease. Iranian J. of Biotechnology, Vol. 10, No. 2, P:87-95.

 

 • Irian , S. ; Majd , A. ; Hoseini zade , A. and Jonoubi , P. 2012. Study on the allergencity and ontogeny of Acacia faresiana pollen grains in guienea. Aerobiologia, Vol. 21, Nos. 3-4

 

 • جنوبی پ. ; دانشیان ج و باهنر ب . تاثیر تنش کم آبی بر ویژگی های تشریحی ، صفات ریختی و عملکردی گیاه سویا (Glycine max L.). 1389. مجله علوم دانشگاه اهواز، شماره 27، قسمت "ب" ، صفحات 12-1.

 

 • دانشیان ج. ; جمشیدی الف. ; جنوبی پ و شیرانی راد الف . 1389. بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت. مجله علوم زراعی ، سال دوم، شماره 2و1 ، صفحات:77-87.

 

 • Majd , A. ; Haghighi , L. ; Jonoubi , P. and Haghighi , E . 2011. Effect of water stress caused by PEG 6000 on germination and seedling growth of four soybean cultivars. J. Agricultural  Science and Technology, p: 438-444.

 

 • مجد الف. ; جنوبی پ. و زینی پور م. 1388. بررسی اثرات تنش خشکی بر ساختار تشریحی گیاه آفتابگردان. مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی ، سال اول، شماره 4، صفحات 11-25.

 

 • هادی ح. ; دانشیان ج. ; اصغرزاده الف. ; حمیدی الف. ; جنوبی پ. ; قوشچی ف. و نصری م . 1388. تاثیر باکتری های تثبیت کننده آزاد زی و همزیست نیتروژن بر ویژگی های بذری و گیاهچه بذر های سویا تولید شده در شرایط آبیاری محدود، مجله بوم شناسی کشاورزی ،جلد یکم، شماره 1، صفحات :53-65.

 

 • دانشیان ج. ; هادی ح. و جنوبی پ.  1388. ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های سویا در شرایط تنش کم آبی. مجله علوم زراعی ایران، جلد یازدهم، شماره 4، صفحات 408-393.

 

 • جنوبی پ. ; موسوی الف. ; شیخانی ر. و سلمانیان ع . تراریختی کلزا (Brassica napus) با ژن 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز(EPSPS) با منشائ آرابیدوپسیس در راستای ایجاد مقاومت به علف کش گلیفوسیت،1388، مجله پژوهش علوم زیستی اصفهان، 35(6)، صفحات:1-12.

 

 • شیخانی ر. ; موسوی الف. ; جنوبی پ. و حق بین ک . بررسی نسل دوم کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز به منظور ایجاد مقاومت به علف کش گلایفوسیت،  1386، فصل نامه علمی پژوهشی ژنتیک نوین- دوره دوم- شماره 2- صفحات: 41-51.

 

 • Jonoubi , P. ; Mousavi , A. ;  Majd , A. ; Jalali Javaran , M. and Daneshian , J . Eficient regeneration of Brassica napus L. hypocotyls and genetic transformation by Agrobacterium tumefaciens. 2005. Biologia Plantarum,49(2):308-320.

 

 • Jonoubi , P. ; Mousavi , A. ; Majd , A. and Daneshian , J . Improved Brassica napus L. regeneation from hypocotyls using thidiazuron and benzyladenine as cytokinin sources. 2004. Pakistan Journal of Botany. 36(2): 321-329.

 

 • جنوبی پ. ; موسوی الف. ; مجد الف. ; سلمانیان ع. ; جلالی جواران م. و دانشیان ج. 1383 .  باززايي شاخه القا شده با تديازورون و تراريختي ژني با Agrobacterium در گياه كلزا. مجله علمي پژوهشي علوم پايه دانشگاه تربيت معلم- جلد 3-شمارههاي 1و2- بهار و تابستان،صفحات 37 تا 48.

 

 • رساله دكترا تحت عنوان " بهينه سازي كشت در شيشه و انتقال ژن EPSPS به گياه كلزا (Brassica napus L.) از طريق اگروباكتريوم".

 

 • پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان " اثر اتانول بر نمو رويشي، زايشي، برخي ويژگيهاي عملكردي و جوانه زني سويا (Glycine max L.) ".

 

 • تأليف كتاب گياه شناسي عمومي – پرسشهاي چهارگزينه اي كارداني به كارشناسي،  1384 ‌انتشارات ديباگران تهران.

 

 • تأليف كتاب گياه شناسي تخصصي- پرسشهاي چهار گزينه اي كارشناسي به كارشناسي ارشد،  1384، انتشارات ديباگران تهران.

 

 

 

 

 

 

 

كنگره ها و كنفرانسهاي علمي:

 

·        کریمی لیمانجوب س. ل. و جنوبی پ. 1396. قابلیت گیاهپالایی گیاه آبزی Azolla filiculoides در حذف فلزات سنگین آرسنیک،کادمیوم، سرب، منگنز و روی در تالاب انزلی، هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، شهریور ماه، کرج.

·        کریمی لیمانجوب س. ل. و جنوبی پ. 1396. مقایسه میزان عناصر ( آرسنیک، کادمیوم، سرب، روی، منگنز، فسفر و پتاسیم ) در مناطق مختلف تالاب انزلی در حضور و فقدان آزولا، هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، شهریور ماه، کرج.

 

·        تنعمی ن. ؛ چنوبی پ.؛ چهرکانی راد ع. ؛ مجد الف.؛ رنجبر م. 1395. مطالعه رویان شناسی گیاه خار شترAlhagi persarum Boiss. & Buhse) )، نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، شهریور، تبریز.

 

·         اکبری الف.، مجد الف.، جنوبی پ. 1395، تهیه و بهینه سازی محیط القای کالوس زایی در درمنه خزری (Artemisia Annua L.) ، سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، مهر ماه ، تهران.

 

·        نصوحیان م.، مجد الف. ، جنوبی پ. 1395، بهینه سازی محیط کشت و تاثیر زمان نمونه گیری بر نحوه استقرار مریستم سیب توسرخ( Malous domestica L.)  ، سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، مهر ماه، تهران.

 

·        مقصودی الف.، جنوبی پ. و ادواری ظ. 1394. بررسی اثر تیمار اسید جیبرایک و برداشتن پوسته در شرایط سرمای مرطوب بر شکستن خواب بذور کلوس در منطقه فریدونشهر، همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، خرداد ماه، تهران.

·     یوسفی ز.؛ کلاهی م.؛ مجد الف. و جنوبی پ. 1394. اثر آسکوربیک اسید بر کالوس زایی و تراوش ترکیبات فنلی در کشت درون شیشه گیاه نیشکر .(Saccarum officinarum) var cp 48-  دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی ، آبان ، پرند.

·        مقصودی الف.، جنوبی پ. و ادواری ظ. 1394. مروری بر انواع خواب و تعیین نوع خواب بذور کلوس ( Kelossia odoratissimaM.)، نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی، اردیبهشت، زابل.

 

·        نمیرانیان آ.، جنوبی پ.، طهماسب م.1394.  انتقال ژن SQC به Artemisia Annua L.  از طریق اگروباکتریوم، چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی، اردیبهشت، تهران.

 

·        ارفند س.، مجد الف.، جنوبی پ. 1394. باززایی غیر مستقیم گیاه دارویی در خطر انقراض زوفایی (Thymbra spicata) از کالوسهای حاصل از جداکشتهای برگهای لپه ای، اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، تهران.

·        ارفند س.، مجد الف.، جنوبی پ. 1394. باززایی مستقیم گیاه دارویی در خطر انقراض زوفایی (Thymbra spicata) جداکشتهای برگهای لپه ای، اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی، تهران.

·        اسماعیلی ا. جنوبی پ.1394. اثر اللوپاتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زینتی – دارویی رعنا زیبا (Gaillardia aristata Pursh. )  بر جوانه زنی بذر گل همیشه بهار و اطلسی، سومین همایش گیاهان داریی و کشاورزی پایدار، تهران.

·        جنوبی پ. ، مجد الف. ، حاجی حسینی م. ، علیخانی ح .1393. مطالعه اثر نانولوله هاي کربنی چند جداره بر سرعت رشد و جوانه زنی و تغییرات مورفولوژیکی دو گونه گیاه مریم گلی، مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)و مریم گلی لوله اي (Salvia macrosiphon)، اولین کنفرانس بین المللی یافته های نویندر علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران.

·        کاظمی، جنوبی پ.، مجد الف. ، پژوهنده م.، علی اصغر پور م. 1393. انتقال ژن SOS3 به گیاه گوجه فرنگی در جهت افزایش مقاومت به تنش شوری، کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی، تهران.

·        جنوبی پ. ، مجد الف. ، حاجی حسینی، علیخانی ح. 1393 . مطالعه اثر نانو لوله های چند جداره (MWCNTs) بر سرعت رشد و جوانه زنی گیاه مریم گلی کبیر و تغییرات مورفولوژی و اناتومی آن، دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران.

·        طهماسبی م. ، مجد الف. ، مهر آفرین ر.، جنوبی پ. 1393. تغییرات و میزان اسانس دو گونه مرزنجوش وحشی و اروپایی به مراحل مختلف برداشت در شرایط اقلیمی یکسان، دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست، تهران.  

·        زمانی م.؛ جنوبی پ. و مجد الف. 1393. ریز ازدیادی گونه در خطر انقراض زرین گیاه از طریق باززایی مستقیم، سومین همایش ملی طلای سبز، تهران.

·        قربانی ک.، جنوبی پ.، مجد الف. 1393. مطالعه ساختار تشریحی اندامهای رویشی و فعالیت انتی اکسیدانی عصاره گل یخ ، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        کاظمیان م.، مجد الف. و جنوبی پ. 1393. مطالعه ساختار تشریحی اندامهای رویشی و فعالیت انتی اکسیدانی دانه کنجد، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        جنوبی پ. ، حسن پور، قربانی، عاشوری،زارع . 1393. القای کالوس در جداکشت های ریشه گیاه دارویی در حال انقراض باریجه، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        جعفری، داوودی، آیریان س. ،مجد الف. ، جنوبی پ. ، شبر .1393. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر جوانه زنی دانه های ذرت کوردونا، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        قربانی، جنوبی پ. ، مجد الف. 1393. سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی گل یخ، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        جنوبی پ. ، حسام زاده ا.، میرزا م.، سلطانی پور م.ا. 1393. اسانس گیاه دارویی مور خوش(Zhumeria majdae) منبع غنی از لینالول، هجدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی، کرج.

·        کاظمیان م.، مجد الف. و جنوبی پ.، کلیج ط. 1393. اثر نیتروزن بر پروتئن و روغن دانه کنجد (Sesamum indicum L.)، سیزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ، تهران.

 

·        کهتری ف.، جنوبی پ. و سرمد ج. 1393. اندازه گیری پروتئن کل در جلبک Chlorella و همزیست پارامسی، همایش هفته پژوهش و فن اوری دانشگاه گیلان. رشت.

·        کهتری ف.، جنوبی پ. و سرمد ج. 1392. جدا سازی ، شناسایی و خالص سازی درون همزیست پارامسی- کلرلا از تالابهای استان گیلان، همایش هفته پژوهش و فن اوری دانشگاه گیلان. رشت.

·        مقدم پور ، وطن پور، جنوبی پ. ، صفر نژاد . 1392. اثرات BAPو GA بر رشد، شاخه افزایی و شیشه ای شدن دو رقم شلیل، سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران، تهران.

·        کاظمی، جنوبی پ. ، مجد الف. ، پژوهنده م. ، علی اصغر پور م. 1392. بررسی تنش شوری بر مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاه گوجه فرنگی، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

 

·        روایی الف. ، جنوبی پ. ، سلمانیان ع.ه . 1392. بررسی هیستو شیمیایی ژن GUS در گیاهان کلزای تراریخت شده به آگروباکتریوم، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

·        Salehi ., majd A and Jonoubi P. 2013 . A study of generative organs characteristics of Avicenia marina. 2th National congress on Medicinal plants, Tehran.

·        کلیج ط. ، مجد الف. ، نعمت زاده، جنوبی پ.1392.  لیگنینی شدن و فعالیت انزیم سینامیل الکل دهیدروزناز طی مراحل مختلف تکوینی میانگره های هالوفیت الوروپوس لیتورالیس، اولین کنفرانس ملی تنش شوری در گیاهان، تبریز.

·        کلیج ط. ، مجد الف. ، نعمت زاده، جنوبی پ . 1392. تغییرات فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و رسوب لیگنین در هایآلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری، اولین همایش ملی علوم کشاورزی غیر زیستی، نقده

·        کلاهی م. ، تابنده ح.، هاشمی تبار م.، مجد الف. و جنوبی پ. 1392. بررسی الگوی بیان ژن PALدر اندامهای مختلف نیشکر، هفتمین همایش ملی فن آوران نیشکر ایران، اهواز.

 

·        طهماسبی م. ، مجد الف. ، مهر آفرین ا. ، جنوبی پ . 1392. بررسی مورفولوژیکی دانه های گرده مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgar)، اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار، همدان.

 

·        طهماسبی م. ، مجد الف. ، مهر آفرین ا. ، جنوبی پ. 1392. مطالعه ی دانه های گرده مرزنجوش

( Origanum vulgar)، کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، اصفهان.

 

·        صالحی م. ، مجد الف. ، جنوبی پ. ، کرمی ل. 1391. بررسی ساختارتخمدان، تخمک و رویان زایی در گیاه حراو اثرآلودگی های محیطی بر آن، دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران.

 

·        امینی، معروف، جنوبی  پ. ، مجد الف. 1391. بررسی سمیت تنفسی              عصاره بادیان رومی( Pimpinella anisum)  و اثرات ضد تغذیه ای آن روی حشرات کامل شپشه آرد( Tribolium castaneum ، سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی، فسا.

 

·        جنوبی پ. ، کیشانی ل. ، مجد الف .1391. انتقال ژن آمورفا-4و11- دي ان سنتاز به Artemisia annua L. از طريق Agrobacterium tumefaciens.، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

·        جنوبی پ. ، مجد الف. و لطیفی م. 1391. بررسی خواص آنتی اکسیدانی گیاه اسفرزه(Plantago ovata ). هفدهمین کنفرانس زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        جعفری س. و جنوبی پ . 1391. ایمنی زیستی در استفاده از زیست واکنشگرهای گیاهی، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        زینی پور م. ، مجد الف. ، جنوبی پ. و دانشیان ج . 1391. بررسی تغیرات محتوای پرولین و پروتئن تحت شرایط خشکی در چهار رقم آفتابگردان، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        عسگری ف.، مجد  الف. ، آیریان س. ، جنوبی پ. 1391. اثر کلسیم ، بر و پتاسیوم خارج سلولی بر رویش و رشد لوله های گرده کاج تهران(Pinus eldarica L.) ، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        عسگری مهر ا. ،جنوبی پ. ، مجد الف. 1391. بررسی تغییرات بیوشیمیایی گیاه کلزا در پاسخ به تنش سرما و مقادیر مختلف نیتروژن،  هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        خمسه ن. خ. ، جنوبی پ، مجد الف. و قنواتی ف. 1391. بررسی نمو گامتوفیت نر و فراساختار دانه ی گرده در دو گونه جنس Onabrychis، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

·        صالحی م.، مجد الف. ، جنوبی پ.و کرمی ل. بررسی تکوین دیواره بساک و میکروسپور زایی در گیاهAvicenia marina forsk     در دو منطقه از استان بوشهر،1391، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان.

 

 

·        Salehi M. , Majd  A. , Pour pak, Kardar,  Jonoubi P. and Karami . Study of Avicenia marina pollen allergenicity in two region of Bushehr province in Iran.2012. 11th International Congeress of Immunology and Allergy, Iran, Tehran.

 

·        Salehi M. , Majd A. , Pour pak ,Jonoubi P.Comprative study of Avicennia marina pollens allergenicity in two region of Bushehre provinve in Iran. 2012. EAACI Congress, Stockholm.

 

 

·        جنوبی پ. ، دانشیان ج . تاثیر تنش کم آبی بر اجزای عملکرد ارقام سویا، 1391، دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، کرج.

 

·        خمسه ن.خ.، قنواتی ف.، جنوبی پ. و مجد الف. مطالعه ریخت شناسی دانه گرده چند گونه از جنس (Onobrychis). 1390. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی، مشهد.

 

 

·        خمسه ن.خ. ، قنواتی ف.، جنوبی پ. ،  مجد الف. ، نعمت پور .بررسی سیستم تولید مثلی در برخی از گونه های جنس (Onobrychis). 1390. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی، مشهد.

·        صالحی م. ، مجد الف. ، جنوبی پ. و کرمی ل. مطالعه ساختار اندام های زایشی ماده در گیاه حرا ( Avicenia maina)، 1390، اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی، ایران

 

·        خمسه ن.خ. ، قنواتی ف. ، جنوبی پ. ،  مجد الف. ، نعمت پور م. بررسی سیستم گرده افشانی در جنس (Onobrychis)،1390، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه

 

·        Daneshian J. , Jonoubi P. Effect of nitrogen on percentage of rutin and extract yiled of Calendula  ( Calendula officinalis L.) under water deficite stress.2011. International Conference of Medicinal and Aromatic Plant in Generrating of New Values in 21th Century, 9-11 Novamber, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 

·        Jonoubi P. , Naghavi, Samimi zad, Ariakia, Shah zade Fasel, Yazdani M. . Elicitors effect on Artemisinin in suspension culture of Artemisia annua. 2011. International Conference of Medicinal and Aromatic Plant in Generrating of New Values in 21th Century, 9-11 Novamber, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

 

 

·        Majd A. , Hossainizade, Irian S. , Jonoubi P .Structure, ultra structure characteristics and protein assay and allergenicity of pollen in Acacia salinga. 2010. J. of  Iranian Chemical Society, Vol. 7, No. 1,p: 116

 

 

·        دانشیان ج.، جباری م.، عسکری ا. و جنوبی پ. تاثیر دور ابیاری و زئولیت معدنی بر عملکرد میوه کدوی تخم کاغذی. 1390. اولین کنگره ملی علوم و غن اوری های نوین کشاورزی، زنجان.

 

·        صفاری پ.، مهرابیان ص. ، مجد الف. و جنوبی پ . بررسی اثر ضد باکتریایی انگور شاهانی در مراحل تکوین. 1389. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، تهران.

 

·        رشیدی ف.، مهرابیان ص. ، جنوبی پ. و مجد الف. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی برگ انبه( Mangifera indica L.) . 1389. دومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، تهران.

 

·        زمانی ا.، مطلبی م.، زمانی م.، جنوبی پ، آیریان س. و جورابچی ع. انتقال ژن tlp به گیاه کلزا به منظور ایجاد مقاومت به بیماریهای قارچی، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

·        مدرسی آ. ،مجد الف. ، جنوبی پ. بررسی اثرات ضد سرطانی گیاهان رزماری ( Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس( Lavandula angustofolia L.) در مراحل مختلف نموی، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

·        جنوبی پ، دانشیان ج. تاثیر تنش کم آبی بر ویژگی های رویشی و زایشی لاینهای برگرداننده باروری و نر عقیم هیبریدهای آفتابگردان، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

·        مجد الف. ، حبیبی م. ، پورپاک ز. ، معین ا.، جنوبی پ. بررسی محتوای پروتئن کل و نیمرخ الکتروفورزی پروتئین های میوه و دانه های سبز و قرمزفلفل ( Capsicum spp.)، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

·        جباری ف. ، مجد الف. و جنوبی پ. بررسی محتوای پروتئن کل و الکتروفورز پروتئین دانه و میوه فلفل سبز و قرمز، 1389، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد.

 

·        مجد الف. ، مهرابیان ص. ، جنوبی پ. و مدرسی آ. اثرات ضد جهشی گیاهان رزماری ( Rosmarinus officinalis L.) و اسطوخودوس  ( Lavandula angustofolia L.)، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ایران.

 

·        جنوبی پ، نقوی ، صمیمی زاد، اریا کیا م. ، ایریان س. و شاهزاده فاضلی ا. اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه (Artemisia annua L.) ، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ساری.

 

·        صفاری پ.، مهرابیان ص. ، مجد الف. و جنوبی پ. بررسی اثر ضد جهشی و ضد سرطانی انگور شاهانی در مراحل تکوین، 1389، همایش ملی گیاهان دارویی، مازندران، ساری.

 

·         دانشیان ج. ، جنوبی پ. ارزیابی ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان در شرایط کم آبی با شاخص های تنش، 1389، یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

 

·        دانشیان ج. ، جنوبی پ. تاثیر آبیاری محدود بر عملکرد دانه و کیفیت فیزیولوژی بذر ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان،1389، یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

 

·        جنوبی پ. ، دانشیان ج. و باهنر ب. تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات رویشی و عملکرد گیاه سویا ، 1389،یازدهمین علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، تهران.

 

·        Water deficit stress on some physiological and agronomical characteristics of sunflower new hybrids. 2009. 3 th Interdrought-III . 11-16 Oct. , Shanghai, China.

 

·        Haghighi, Majd A. , Jonoubi P. Effect of water deficit stress on germination and primary growth of four cultivars of soybean (Glycine max(L.) Merr.). 2009. 3 th Interdrought-III . 11-16 Oct. , Shanghai, China.

 

·        فراهانی،موسوی،سلمانیان، سمیع زاده، جنوبیپ  .ارزیابی نسل سوم (T3) کلزای تراریخت شده با ژن های 5- انول پیروویل شیکیمات -3- فسفات سنتاز با منشا گیاه آرابیدوپسیس (At EPSPS)  در راستای توسعه ارقام مقاوم به گلایفوسیت،1388، ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران، تهران.

 

·        مجد الف. ، حسینی زاده، آیریان س. و جنوبی پ . بررسی مورفولوژیکی و سیتوهیستولوژیکی تکوین اندامهای زایشی گیاه Acacia farnesiana. 1388. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی، شهر کرد

 

·        مجد الف. ، حسینی زاده، آیریان س. و جنوبی پ. ویژگی های ساختاری، سنجش پروتئین و توان آلرژی زایی گرده گیاه Acacia farnsiana. 1388. همایش ملی دانشجویان زیست شناسی، شهر کرد

 

·        مجد الف. ، جنوبی پ. ، دانشیان ج. و زینی پور م . بررسی اثرات تنش خشکی بر تغییرات پروتئینی در گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.). 1388، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

 

·        دانشیان ج. ، هادی ح. و جنوبی پ. بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان، 1388، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

 

·        جباری ، دانشیان ج ، جنوبی پ،اکبری . واکنش خصوصیات زراعی هیبریدپاکوتاه آفتابگردان به رژیم های مختلف رطوبتی و تراکم گیاهی، 1387، دومین همایش منطقه ای چشم اندازی به کشاورزی شمالغرب کشور، مهاباد، ایران

 

·        Majd A. , Jonoubi P. , Haghighi . Effect of water deficit and potassiumon architecture of soybean. 2005.Interdrought II, Italy.

 

 

·        دانشیان ج.، هادی ح.، جنوبی پ. 1388.بررسی تاثیر میزان آب خاک بر ویژگی های کمی و کیفی سویا، دومین همایش دانه های روغنی، ایران، اصفهان.

 

 

·        Daneshian j., Hadi H., Jonoubi P.2008. Evaluation of soybean cultivars and lines tolerance to water deficit stress. 5th Inernational Crop Science Congress and Exhibition. Korea 190

 

·        Daneshian J., Jonoubi P.Jabari H., khamseh A. 2008.Evaluation of sunflower new hybrids tolerance to water stress. 5th Inernational Crop Science Congress and Exhibition. Korea189pp.

 

 

·        حقیقی ل.، مجد الف. و جنوبی پ. 1387. تاثیر تنش کم آبی بوسیله مانیتول بر کشت بافت سویا (Glycine max L.). ، پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.

·        مجد الف.، جنوبی پ.، زینی پور م. .1387. اثرات تنش خشکی بر ساختار تشریحی اندامهای رویشی آفتابگردان (Helianthus annus L.). ، پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.سال اول . شماره 4.

·        جباری ح.، دانشیان ج.، جنوبی پ.، اکبری غ.، لطفی فر الف.1387.گزینش هیبریدهای ایرانی و خارجی آفتابگردان با خصوصیات مختلف رشدی در شرایط کم آبی، اولین همایش منطقه ای زراعت در شرایط تنش های محیطی، گرگان، ایران

 

·        دانشیان ج. و جنوبی پ.1387 . به کارگیری شاخص های حساسیت و تحمل در شناسایی لاینهای برگرداننده باروری و نرعقیم متحمل به تنش کم آبی هیبریدهای آفتابگردان. پانزدهمین کنفرانس سراسری و سومین کنفرانس بین المللی ایران، تهران.

 

·        بابائی، ن.، دانشیان،ج.، حمیدی،آ. هادی، ح.، جنوبی، پ. و باقی، م. 1387. ارزیابی کیفیت فیزیولوژیکی بذر های آفتابگردان حاصل از شرایط مختلف رطوبتی ،  اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.صفحه 47.

 

·        دانشیان،ج.، هادی، ح.، حمیدی،آ.، جنوبی، پ.، دانشمند، ع.، بابائی، ن.و کاری، ن. 1387.تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ، قوه نامیه و بنیه بذر گیاهان مادری سویا،  اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران، گرگان.صفحه 149.

 

 

·        بمبئی ب. و جنوبی پ. 1386.کلونینگ و بیان همزمان ژن های Rubredoxin و Rubreruxin reductase  از باکتری نفت خوار Alcanivorax borkumensis در سیستم اشرشیا کلی،  پنجمین همایش ملی بیو تکنولوژی ایران، تهران.

 

·        Jonoubi P., Mousavi A., Majd A., Jalali Javaran M., Salmanian A.H., Daneshian J.2006.Progeny analysis of EPSPS transformed oilseed rape   ( Brassica napus L.)..11th  IUPAC (International Congress of Pesticide Chemistry ) , Agust,Port Island, Kobe, Japan. 6-11

 

·        Mousavi A., Jonoubi P., Majd A., Moshashaie M. and Salmanian A.H..2006.Genetic analysis and shikimate assay of glyphosate tolerant oilseed rape drived from Agrobacterium- mediated transformation..11th IUPAC (International Congress of Pesticide Chemistry ) , Agust 6-11,Port Island, Kobe, Japan.

 

·        Daneshian j., Majidi E. and Jonoubi P. .2005.Effect of drought and potassiumon on soybean (Glycine max.L).. Interdrought, China.

 

·        Jonoubi P., Mousavi A., Majd A., Moshashaie M. and Salmanian A.H . 2001. Agrobacterium – mediated transformation of two major oilseed culturs in order to obtain glyphosate resistance. 7 th ISPMB, Barcelona.

 

·        Jonoubi P., Majd A. and Mousavi A. 2003. In vitro shoot regeneration improvement with thidiazuron and beuzyladenine in rapeseed (Brassica napus L.), 11th ICR, Denmark.

 

·        Jonoubi P., Mousavi A., Majd A., Jalali M., Daneshian J. and Salmanian A.H. . 2003. Agrobacterium –mediated transformation and regeneration of fertile transgenic plants of rape seed. 11th ICR, Denmark.

 

·        Mousavi A., Jonoubi P., Majd A., Moshashaie M. and Salmanian A.H. 2002. Agrobacterium –mediated transformation of oilseed.. IUPAC, Switzerland.

 

 

·        اصلان ع. ؛ دانشیان ج. ؛ اردکانی م.ح و جنوبی پ. 1385. تاثير تاخير کاشت بر عملکرد دانه و خصوصيات زراعي ارقام سويا، نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران.

 

 

·        دانشیان ج.، اصلان ع. ، اردکانی م.ح و جنوبی پ. 1385،  ارزيابي عکس العمل ارقام و تاين هاي سويا نسبت به فتوپريود و دما در شرايط طبيعي، نهمين کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران.

 

·        جنوبی پ. ؛ موسوی الف.؛ سلمانیان ع.ه. 1384،ارزيابي گياهان کلزاي تراريخت شده با ژن EPSPS ،سيزدهمين کنفرانس سراسري و اولين کنفرانس بين المللي زيست شناسي ایران ، رشت.

 

 

·        جنوبی پ. ؛ موسوی الف.؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه. 1382. انتقال ژن مقاومت به علف كش گليفوسيت به كلزا از طريق آگروباكتريوم. سومين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران،  مشهد.

 

·        مجد الف ؛ جنوبی پ. ؛ موسوی الف. و سلمانیان ع.ه. 1382. اثر هورمونهاي تنظيم كننده رشد و سن جداكشت و انتقال ژن مقاومت به گليفوسيت. ‌اولين كنفرانس سراسري زيست شناسي سلولي و تكويني،  تهران.

 

·        جنوبی پ. ؛ موسوی الف.؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه. 1381. انتقال ژن EPSPS به گياه كلزا از طريق آگروباكتريوم. اولين كنفرانس سلولي و مولكولي ايران، اهواز .

 

·        جنوبی پ. ؛ موسوی الف.؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه. 1381. بررسي اثر تديازورون و بنزيل آدنين بر شاخه زايي كلزا. اولين كنفرانس علوم و تنوع زيستي گياهي ايران، ‌تهران.

 

·        موسوی الف.؛ جنوبی پ. ؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه. 1380. توليد گياه كلزاي تراريخت از طريق آگروباكتريوم. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران،  كرج.

 

·        جنوبی پ. ؛ موسوی الف.؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه.1380انتقال ژن و اندام زايي درکلزا(Brassica napus L.) . اولين كنفرانس بيولوژي و بيوتكنولوژي دانشجويان سراسر ايران، اصفهان.

 

·        موسوی الف.؛ جنوبی پ. ؛ مجد الف. و سلمانیان ع.ه. 1380. تراريزش و باززايي در كلزا با استفاده از طريق Agrobacterium. دومين همايش ملي بيوتكنولوژي ايران،  كرج.

 

 

 

دوره هاي علمي و كارگاههاي آموزشي:

 

ü     شركت در كارگاه آموزشي «GLP»،  1379،  در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     ارائه سخنراني در كارگاه نظري و عملي «انتقال و بيان ژن در گياهان»،  1381، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     شركت در كارگاه آموزشي «بيوانفورماتيك »،  1381، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     شركت در كارگاه آموزشي «الکتروفورز ، الکتروفورز دو بعدي وتخليص پروتين به هدف آناليز بيوانفورماتيک»،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     شركت در كارگاه آموزشي «توليد پروتين هاي نوترکيب در پروکاروتها با استفاده از فرمانتور و خالص سازي از طريق کروماتوگرافي»،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     شركت در كارگاه آموزشي «Citation Managment »، 1385، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü       شركت در كارگاه آموزشي" تجاری سازی نتایج تحقیقات در زیست فناوری"،  1385، در پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيك و تكنولوژي زيستي.

 

ü     شرکت در کارگاه آموزشی " شناسایی و تشخیص مواد موثر گیاهی"،1389، در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی

 

ü     شرکت در کارگاه آموزشی " مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی" 1390،دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده داروسازی

 

ü     مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" کشت بافت و سلول گیاهی و کاربردهای آن" ، 1391، بسیج دانشجویی و دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

 

ü     مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" بیوتکنولوژی گیاهی"، 1392، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه خوارزمی

 

ü     مجری برگزاری دومین کارگاه عملی نظری" کشت بافت و سلول گیاهی " 1392، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه خوارزمی

 

ü     مجری برگزاری کارگاه عملی نظری" کاربردهای کشت بافت و سلول گیاهی " ، 1393، انجمن علمی و دانشجویی علوم گیاهی و دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

 

ü     مجری برگزاری  مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی و برگزاری کارگاه عملی نظری" تولید متابولیتهای ثانویه با استفاده از کشت بافت و سلول گیاهی " ، 1395، دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

 

ü     مجری برگزاری  مدرسه تابستانی بیوتکنولوژی ترکیبات طبیعی و برگزاری کارگاه عملی نظری" کاربرد تکنیکهای مولکولی در بیو تکنولوژی ترکیبات طبیعی گیاهی " ، 1395، دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی

 

 

 

ثبت اختراع :

به شماره 89688-01/06/1395 تحت عنوان" کیت خالص سازی زیستی جلبک کلرلا"Chiorella bio-purificatio kit))

 

طرح در حال اجرا  با معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه خوارزمی:

ریزازدیادی، تکثیر و تولید  پایه های رویشی درختان هسته دار

 (In vitro micro propagation and proliferation of rootstocks)

 

تالیف کتاب:

پریسا جنوبی و محمد مهدی امیری خوریه . آزولا و تالاب انزلی .1396. انتشارات دانشگاه خوارزمی