رزومه دکتر سلیمی رزومه دکتر سلیمی

 

رزومه علمی

 

اطلاعات فردی:

نام و نام خانوادگی: اعظم سلیمی

دانشکده: علوم زیستی

گروه آموزشی: علوم گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:  salimi@khu.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

دکتری: فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران،1382

کارشناسی ارشد: علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم،1371

کارشناسی : دبیری زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم،1368

 

سوابق آموزشی:

دوره کارشناسی: سیستماتیک گیاهی1، آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی 1، گیاهان دارویی، آزمایشگاه گیاهان دارویی،گیاهان زینتی، ریختزایی و اندام‌زایی در گیاهان، زیستشناسی گیاهی، آزمایشگاه زیست‌شناسی گیاهی، رشد‌و‌نمو گیاهی.

دوره کارشناسی‌ارشد: رشد و نمو پیشرفته، گیاهان دارویی و سمی، هالوفیتها، بریوفیتا، جذب‌و‌انتقال.

دوره دکتری: فیزیولوژی تنش، مباحث ویژه، بازشناسی در گیاهان.

 

تحقیقات:

فهرست مقالات:

 1. حسین‌زاده، سعید‌رضا؛ سلیمی، اعظم؛ گنجعلی، علی (1390) تأثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی ایران؛ تنش‌های محیطی در علوم زارعی ، ج 4،صفحات 12-1.
 2. سلیمی، اعظم؛ هوشنگی، سمیرا(1391) پایداری فرآورده‌های حلال در برابر باکتری‌های بیماری‌زا؛ نشاء علم، صفحات55-50 .
 3. حسین زاده، سعیدرضا؛ گنجعلی، علی؛ سلیمی، اعظم (1392) بررسی اثر متانول بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی؛ پژوهش‌های حبوبات ایران، جلد 5، شماره 2.
 4. سلیمی، اعظم؛ احمدیان، علیرضا (1392) اثر بخشی فوتوتوریسم در کنترل اختلال عاطفی ناشی از فصل؛ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 28 ، صفحات 215-191.
 5. مقدم، محمد؛ امیدبیگی، رضا؛  سلیمی، اعظم؛ نقوی، محمد‌رضا (1392) بررسی تنوع مورفولوژیک توده‌های جنس ریحان (.Ocimum spp) بومی ایران؛ مجله علوم باغبانی ایران، دوره 4، شماره 3، صفحات 243-227.
 6. حسين‌زاده، سعيدرضا؛ سليمي، اعظم؛ گنجعلي، علي؛ احمدپور، راهله (1392) تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی‌های فتوسنتزی، فلوئورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (.Cicer arietinum L)  تحت تنش خشکی؛ زیست‌شناسی گیاهی ایران، شماره 18، صفحات 132-115.
 7. رجبیان، طیبه؛ رحمانی، نصرت؛ سلیمی، اعظم؛ شهیری، فاطمه (1393) بررسی اجزای شیمیایی روغن اسانسی میوه چهار جمعیت خودروی گلپر گرگانی(.Heracleum gorganicum Rech.f) ایران؛ مجله زیست شناسی ایران، جلد 27، شماره1 ، صفحات 90-82.
 8. حسين‌زاده، سعيدرضا؛ گنجعلي، علي؛ سليمي، اعظم؛ احمدپور، راهله (1393) اثر كاربرد متانول بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اكسیدان در گیاه نخود تحت تنش خشكی (.Cicer arietinum L)؛ مجله فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی ایران، جلد 1، شماره ، 1 صفحات 30-17.
 9. خاکسار، رقیه؛ الداغی، مجید؛ سلیمی، اعظم؛ اسپهبدی،کامبیز (1394) تغییرات کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در برخی پایه‌های افراپلت (Acer velutinum Boiss) در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران؛ دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، جلد 23، شماره  2، صفحات 214-203.
 10. Salimi, A., Ebrahimzadeh, H., Taeb, M. (2005) Description of Iranian diploid wheat resources; Genetic Resources and Crop Evolution, 52, pp: 351-361.
 11. Cheniany, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A., Niknam, V. (2007) Isozyme variation in some populations of wild diploid wheats in Iran; Biochemical systematics and ecology, 35.
 12. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M. (2012) The study of Biochemical and genetic variation on some storage proteins in 10 lines of durum wheat (Triticum turgidum L.var. durum); International J. of Agriculture Research Review, Vol. 2, No. 2, pp: 62-67.
 13. Hosseinzadeh, S.R., Cheniany, M., Salimi, A. (2013) Effects of foliar application of methanol on physiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; Iranian Journal of Pulses Research, Vol. 5, No. 2, pp: 71-82.
 14. Rajabiaan, T., Salimi, A., Rahmani, N., Shokravi, A., Mozaphariyan, V. (2013) Essential oil Composition of SomeWild Population of Heracleum Persicum Desf. Ex Fischer Growing in Iran; Journal of Essential Oil Bearing Plants, Vol. 16, No. 6, pp: 841-849.
 15. Danyali, N., Salimi, A., Ezzati, R., Nasiri, A. (2014) Study of dust solutions effects on chlorophyll and Mg content and ascorbate proxidase activity in Triticum turgidum L. var. Durum; Vol. 7, No. 8, pp: 508-512.
 16. Rajabian, T ., Salimi, A., Rahmani, N. (2014) Essential oil Composition of the fruits  of six Heracleum persicum L. Species from Iran: chemotaxonomc significance; Vol. 11, No. 12, pp: 1945-1953.
 17. Daniali, N., Salimi, A., Ezati, R., Nasiri, A (2014) Effects of  Organic Solutions on Growth and Physiological Parameters of Triticum Turgidum L. Var. Durum; International Research Journal of Applied and Basic Sciences; Vol.8, No. 3, pp: 341-345.
 18. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Gilani, A. (2015) Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of wheat; International journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol.8, No.3, pp: 283-287.
 19. Malekpoor, F.,  Salimi, A.,  Ghasemi.P, A. (2015) Effects of Jasmonic acid on essential oil yield and chemical compositions of two Iranian landraces of basil (Ocimum basilicum) under reduced irrigation; Journal of Herbal Drugs, Vol.5, No.4 , pp: 175-178.
 20. Malekpoor, F., Ghasemi.P, A., Salimi, A., Shabani, L., Sharifi, M., Hamedi, B. (2015) Antimicrobial and antioxidant activities and total phenolic content of Tanacetum polycephalum Schutz.Bip. as a folkloric herb in South western Iran; Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol.14, No.3 , pp: 370-375.

 

فهرست همایش‌ها:

 1. دیانت نژاد، حسن؛ سلیمی، اعظم؛ ابراهیم‌زاده، حسن(1371) بررسی فیلوژنتیکی سرده ریحان ایران از راه تاکسونومی شماری، سومین کنفرانس سراسری زیست شناسی ایران.
 2. دیانت نژاد، حسن؛ سلیمی، اعظم (1374) بررسی دانه‌های گرده در ریحان، بارهنگ و آفتابگردان، دومین سمینار پژوهشی زنبور عسل کشور.
 3. ابراهیم‌زاده، حسن؛ سلیمی، اعظم؛ چنیانی، منیره(1384)بررسی پروتئین‌های ذخیره‌ای و آنزیم‌های دانه گندم‌های دیپلوئید ایران، سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه گیلان، گیلان.
 4. سلیمی، اعظم؛ طهماسب، محمد؛ قندی، اکبر؛ مهدیه نجف‌آبادی، فاطمه(1389) بررسی مقایسه ای کیفیت ماکارونی با تأکید بر LMW-GS و برخی پارامترهای کیفی در 10 لاین گندم دوروم، یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، پژوهشکده علوم طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 5. طهماسب، محمد؛ سلیمی، اعظم؛ مهدیه نجف‌آبادی، فاطمه(1389) بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین‌های ذخیره در 10 لاین گندم دوروم، یازدهمین کنگره ژنتیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
 6. خازنی، حسین؛ سلیمی، اعظم؛ حاجی محمودی، حنان؛ مقدم ، غزاله؛ رنجبر، محمدعلی(1389) تعیین ترکیبات تام فنلی در شش رقم از گل های انار ایران، همایش علوم گیاهی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
 7. شهیری، فاطمه؛ رجبیان، طیبه؛ سلیمی، اعظم؛ رحمانی، نصرت(1389) بررسی جوانه‌زنی گلپر( Heracleum persicum) به عنوان یک گیاه دارویی ایران، شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.
 8. سلیمی، اعظم؛ کمیلی‌زاده، حسین؛ برارپور، زهرا؛ کمالی نژاد، محمد؛ احمدی، سعید(1389) بررسی اثر شدت نور طبیعی بر میزان تیمول و کارواکرول گیاه آویشن باغی(Thymus vulgaris) در مرحله گلدهی کامل، همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 9. مهرداد، سید مرتضی؛ سلیمی، اعظم؛ صولت، حامده(1389) بررسی مقایسه‌ای تانن ها در پوست میوه انار در 3 رقم انار ایران(Punica granatum L.)،سومین همایش ملی زیست شناسی و نگاهی به آینده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 10. طهماسب، محمد؛ سلیمی، اعظم؛ مهدیه نجف آبادی، فاطمه(1389) بررسی ویژگی‌های موثر در کیفیت ماکارونی در 10 لاین گندم دوروم، سومین همایش ملی زیست شناسی و نگاهی به آینده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
 11. طهماسب، محمد؛ سلیمی، اعظم؛ جهانشاهی، وحیده(1390) بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین‌های گلوتنین در 7 نمونه از گندم تتراپلوئید زراعی بومی ایران Triticum turanicum، هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی، تهران، پژوهشگاه نیرو.
 12. حسین زاده، سعید‌رضا؛ سلیمی، اعظم؛ گنجعلی، علی(1390) بررسی محلول پاشی متانول بر خصوصیات فیزیولوژیکی نخود(رقم کرج) تحت تنش خشکی، همایش ملی کشاورزی پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا.
 13. سلیمی، اعظم؛ گنجعلی، علی؛ حسین‌زاده، سعید‌رضا(1390)بررسی تاثیر متانول بر خصوصیات بیوشیمیایی نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی، اولین همایش ملی علوم‌زیستی، فلاورجان.
 14. صولت، حامده؛ سلیمی، اعظم؛ مهرداد، سید مرتضی(1390) تعیین کل محتوای فنلی (TPC) و جدا‌سازی تانن‌ها در پوست میوه سه رقم انار ایران، اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی.
 15. سلیمی ،اعظم؛ شکروی، عباس؛ آیت، طرلان(1391) بررسی اثرات ضد قارچی عصاره و فراکسیون‌های میوه و ریشه گیاه چندل علیه قارچ کپک سبز مرکبات (Penicillium digitatum)، کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی‌های نوین زیستی، دانشگاه ملایر.
 16. سلیمی، اعظم؛ شکروی، عباس؛ آیت، طرلان(1391) بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی ریشه و میوه گیاه حرا (Avicennia marona Forsk.) کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی‌های نوین زیستی، دانشگاه ملایر.
 17. سلیمی، اعظم؛ شکروی، عباس؛ آیت، طرلان(1391) بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی ریشه و میوه گیاه چندل Rhizophora mucronate Lam.)کنفرانس ملی و علوم تکنولوژی‌های نوین زیستی،دانشگاه ملایر.
 18. دانیالی، نرگس؛ عزتی، رامین؛ سلیمی، اعظم (1391) بررسی تأثیر محلول های ارگانیک بر گندم دوروم، دومین همایش ملی مدیریت کشاورزی ،  دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم.
 19. سلیمی، اعظم؛ روشن سروستانی، وحید؛ خانپور، الهام(1391) پاسخ‌های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه بومادران A.millefolium L. در مرحله گلدهی به تنش شوری، هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 20. سلیمی، اعظم؛ روشن سروستانی، وحید؛ خانپور، الهام(1391) ارزیابی میزان پرولین و توانایی آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران Achillea millefolium L. تحت تنش شوری، همایش سراسری گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.
 21. سلیمی، اعظم؛ روشن سروستانی، وحید؛ خانپور، الهام(1391) بررسی اثر غلظت‌های مختلف شوری بر فعالیت آنتی‌‎اکسیدانی گیاه دارویی بومادران A.millefolium L. ؛هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین‌المللی زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 22. سلیمی، اعظم؛ شکروی، عباس؛ طرلان، آیت(1391) معرفی و شناسایی برخی ترکیب‌های شیمیایی گیاه  Avicennia marina Forsk.؛ هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست‌شناسی ایران.
 23. قربانپور، اکرم؛ سلیمی، اعظم؛ تاجیک قنبری، محمد علی؛ پیر دشتی، همت الله؛ دهستانی کلاگر، علی (1392) مقایسه عملکرد و خصوصیات رشدی 16 رقم گوجه فرنگی(Lycopercicum  esculentum Mill.) در منطقه ساری؛ همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل.
 24. قربانپور، اکرم؛ سلیمی، اعظم؛ تاجیک قنبری، محمد علی؛ پیر دشتی، همت الله؛ دهستانی کلاگر، علی (1392) ارزیابی میزان مقاومت به سرما در برخی از ارقام گوجه فرنگی (Lycopercicum  esculentum Mill.)  با استفاده از فلوئورسانس کلروفیل؛ همایش ملی گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل.
 25. سلیمی، اعظم؛ عزتی، رامین؛  دانیالی، نرگس (1392) تأثیر محلول حاصل از ریزگردهای اتمسفری بر گندم دوروم؛ دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده فنی شهید مفتح، همدان.
 26. هوشنگی، سمیرا؛ سلیمی، اعظم؛ شکروی، عباس (1392) بررسی فعالیت آنزیم سوربیتول  دهیدروژناز وابسته به DNA  در میوه و برگ سه رقم سیب اهلی ایران(Malus domestica Borkh.)؛ کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، دانشگاه اصفهان.
 27. هوشنگی، سمیرا؛ سلیمی، اعظم؛ شکروی، عباس (1392) بررسی اندازه سوربیتول در میوه و برگ سه رقم سیب اهلی ایران (Malus domestica Borkh.)؛ کنگره ملی دانشجویی علوم زیستی، دانشگاه اصفهان.
 28. شهبازی، فاطمه؛ سید نژاد، سید منصور؛ سلیمی، اعظم؛ گیلانی، عبدالعلی(1393) تأثیر کود مایع جلبکی (Nizimuddinia zanardini)  روی شاخص های رشد بیوشیمیایی جوانه زنی گندم؛ هفتمین همایش ملی یافته‌های پژوهشی کشاورزی، کردستان.
 29. شهبازی، فاطمه؛ سید نژاد، سید منصور؛ سلیمی، اعظم؛ گیلانی، عبدالعلی (1393) تاثیر عصاره مایع جلبکی Ulva fasciata روی شاخص های رشد و بیوشیمیایی دانه رست های گندم؛ اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، همدان.
 30. Cheniany, M., Ebrahimzadeh, H., Niknam, V., Salimi, A. (2005) A survey Of storage proteins and enzymes of Iranian diploid wheat seeds; XVII International Botanical congress (IBC), Austria, Vienna.
 31. Salimi, A., Thahmaseb, M., Movahedi Fazel, R. (1384) Glutenin subunits diversity in some populations of Iranian wild tetraploid wheat; 15th biology conference of Iran, 2005.
 32.  Thahmaseb, M., Salimi, A., Movahedi Fazel, R. (2008) DNA extraction methods of grain wheat without the use of cTAB; The 15th Iranian conference of biology.
 33. Salimi, A., Rahmani, N. (2008) The study of seed storage proteins in two species of Iranian Angelica; 15th National & 3rd International conference of Biology.
 34. Salimi, A., Tahmaseb, M., Movahedi-fazel, R. (2008) Gluteninvaration in some populations of Iranian tetrapLoid wild wheats; 15th National & 3rd Internaional conference of Biology, 19-21 August, University of Tehran, Iran.
 35. Salimi, A., Mehrdad, M., Solat, H. (2010) Biochemical studies on seed proteins of some Iranian Pomegranate cultivars; Proceeding of international Medicinal and Aromatic plants symposium, Shiraz, Iran.
 36. Shahiri, F., Rajabian, T .,Salimi, A., Saboora, A., Rahmani, N. (2010) SDS-PAGE analysis of soluble seed proteins in some populations of Iranian Heracleum species; Proceeding of International Medicinal and Aromatic plant symposium, Shiraz, Iran.
 37. Salimi, A., Tahmaseb, M., Majidi, E., Jahanshahi, V. (2010) Allelic variation for gliadins in some Iranian cultivated tetraploid wheat genotypes; The National proteomics congress, Shiraz university.
 38. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M.  (2010) Statistical analysis on pasta - quality traits among some durum wheat lines in Iran; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 39. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M.  (2010) The comparisson between morphological and pasta- quality traits among some durum wheat lines in Iran; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 40. Salimi, A, Tahmaseb, M., Najafabadi, M. (2010) Study of low molecular weight subunits of glutenins proteins in durum wheat; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 41. Mirzadeh, S., Sanjarian, F., Salimi, A., Haghbeen, K. (2011) Transformation of h6h gene from Atropa belladonna to Hyoscyamus Kurdicus in order to enhance scopolamine production; 59th International congress and Annual Meeting of the society for Medicinal plant and Natural product Research, s., Antalia, Turkey.
 42. Khanpoor E.,Salimi A., Rowshan V.(2012) Effects of salinity on qulity and quantity of essential oil components in flowering stage in Achillea millefolium, Nationl congress on Medicinal Plants, 16,17 May, Kish Island.
 43. Daniali, N., Salimi, A. Ezzati, R. (2013) Study of dust solution effects of on chlorophyll and Mg content and ascorbate proxidase activity in Triticum turgidum L. var. durum; First National Conference on Agriculture and Environmental Science, Shiraz, Iran.
 44. Salimi, A., Hajimahmoodi, M., Khazani, H., Moghadam, GH., Ranjbar, MA., ZareianJahromi, E. (2013) Determination of total antioxidant effect of six Iranian pomegranate flowers by HPLC-DPPH; 2nd National congress on Medicinal Plants 15,16 May, Tehran, Iran.
 45. Khanpoor, E., Salimi, A., Rowshan, V., Hajjar, F. (2013) Comparison of salinity effects of essential oil and components of Achillea millefolium in greenhouse and natural conditions; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 46. Ayat, T., Salimi, A., Shokravi, A. (2013) Antioxidant activites of fractions from different parts of mangrove plant Avicennia marina (Forsk.) vierh.; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 47. Ayat, T., Salimi, A., Shokravi, A. (2013) Antioxidant activities of fractions from different parts of mangrove plant Rhizophora mucronata Lam.; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 48. Daniali, N., Salimi, A. Ezzati, R. (2013) Effects of organic solutions on growth and physiological parameters of Triticum turgidum L. var. durum; First National Conference on Agriculture and Environmental Science, Shiraz, Iran.
 49. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A., Shabani, L. (2014) Evalution of phytochemical composition and antibacterial activity of Tanacetum polycephalum in Chaharmahal and Bakhtiari province; 3rd National Congress on Medicinal Plants, Mashhad.
 50. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A., Mahamadi, Z. (2014) Antimicrobial and antioxidant activity of aerial part of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip. As a medicinal plant in Chaharmahal and Bakhtiari province; 3rd National Congress on Medicinal Plants, Mashhad.
 51. Salimi, A., Zeidi, H. (2014) Effects of air pollution stress on Fraxinus excelsior L. plant was planted in Tehran; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 52. Salimi, A., Porkar, V. (2014) Effects of air pollution on biochemical parameters in Robinia pseudoacacia (Acacia); 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 53. Salimi, A., Yaghobi, F. (2014 ( Air pollution effects on biochemical parameteres of  Morus alba var. kingan; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 54. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Gilani, A. (2014) Effect of foliar spray from seaweed liquid fertilizer of Gracilaria corticata on the growth and biochemical constituents of Triticum aestivum var. chamran; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 55.  Mobasher, A., Ebrahimzade, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A. (2014) Evaluation of tolerance of Hyoscyamus kurdicus Bornm. callus in response to increasing of some elements concentrations in MS medium via SOD activity assay; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 56. Mobasher, A., Ebrahimzade, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A.  (2014) Effects of two hormones on somatic embryogenesis explants of roots, stems and leaves of Hyoscyamus kurdicus; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran,.
 57. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A. (2014) Effect of Jasmonic acid on biological activity of essential oil Iranian basil (Ocimum basilicum L.); 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.
 58. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A. (2014) Effect chitosan on essential oil and chemical compositions of basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran.

 


 

 

سوابق پژوهشی:

 

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

سال دفاع

منیره چنیانی

بررسی پروتئین‌های دانه در گندم‌های دیپلوئید ایران

1383

نصرت رحمانی

بررسی بیوشیمیایی اسانس و پروتئین‌های محلول در بذر دو گونه گلپر ایران

1388

راضیه موحدی فاضل

مطالعه بیوشیمیایی پروتئین‌های دانه و پلی‌مورفیسم قطعات DNA مربوط به برخی زیر‌واحدهای پروتئینی گندم‌های تتراپلوئید وحشی ایران

1388

فاطمه مهدیه نجف آبادی

بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی برخی از پروتئین های ذخیره‌ای دانه و مطالعه کیفیت ماکارونی در تعدادی از لاین‌های گندم دوروم

1389

فاطمه شهیری طبرستانی

شکست خواب بذر گلپر و باززایی گیاه از طریق کشت‌بافت

1389

حامده صولت

بررسی بیوشیمیایی پروتئین های ذخیره‌ای دانه و مطالعه تانن‌ها در اندام‌های مختلف دو رقم انار ایران Punica granatum L.

1389

عالیه سعادتی کنفی

بررسی بیوشیمیایی و ریخت‌شناسی برخی ارقام چای‌های ایرانی

1390

محمد مقدم

بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی، مورفولوژیکی و فتیوشیمیایی برخی توده‌های ریحان (Ocimum spp.) ایران

1390

زهرا برار‌پور

اثر شدت نور و دما روی میزان تیمول و کارو‌اکرول در گیاه آویشن باغیThymus  vulgaris

1390

وحیده جهانشاهی

بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین‌های ذخیره‌ای دانه مرتبط با کیفیت ماکارونی در برخی از گونه های تتراپلوئید گندم زراعی ایران

1390

حسین خازنی

اندازه‌گیری و بررسی ترکیبات تام فنلی، فلاوونوئید، تانن و قدرت آنتی‌اکسیدانی چند رقم گل و بررسی اسیدهای چرب بذر 5 رقم انار ایران

1390

الهام خانپور

تاثیر شوری بر برخی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیکی و میزان اسانس در مرحله گلدهی در گیاه بومادران

1390

سعید رضا حسین‌زاده

بررسی تاثیر متانول بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه نخود (Cicer arientinum L. ) تحت شرایط تنش خشکی

1391

شیما میرزاده

القا تولید ریشه موئینه و بررسی توان تولیدی هیوسیامین و اسکوپولامین در ریشه‌های موئینه و گیاه Hyoscyamus kordikus

1391

رقیه خاکسار

بررسی تغییرات فعالیت ایزو‌آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در برخی پایه‌های افراپلت Acer velutinum Boiss. در ارتفاعات مختلف جنگل‌های مازندران

1391

طرلان آیت

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی ترکیبات فلاوونوئیدی و فنلی و خواص ضد قارچی دو گونه مانگرو ایران

1391

نرگس دانیالی

بررسی تأثیر محلول‌های ارگانیک بر پارامتر‌های فیزیو لوژیکی گندم دوروم

(turgidum var.durum Triticum)

1392

زهرا شیخی

بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتیین‌های ذخیره‌ای و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌های گونه‌های گندم تتراپلویید ایران

1392

سمیرا هوشنگی

بررسی مقایسه‌ای مقدار سوربیتول در برگ و میوه‌های پنج رقم سیب اهلی (Malus domestica Borkh.) و سیب وحشی(Malus pumila) ایران

1392

عالیه مبشر

بررسی مقایسه ای آلکالویید های اسکوپلامین و هیو سیامین در  Hyoscyamus kordicus ودر قطعات جدا‌کشت آن گیاه

1393

مرضیه اللهیاری

جدا‌سازی و بررسی ژن EPSPS از منابع مختلف و ساخت سازه‌های بیانی آن برای ترا‌ریزش چغندر قند

1393

فاطمه شهبازی

تأثیرعصاره‌های جلبکی Ulvafasiata, Nizamuddinia zunardini,Gracilaria cortica  بر شاخص‌های رشد،بیوشیمیایی وفعالیت آنتی‌اکسیدانی گندم نان رقم چمران (Triticum aestivum var. chamran)

1393

مریم صالحی‌بخش

بررسی اثرات بکارگیری کیتوزان و روی(Zn) بر فیزیولوژی گیاه گوجه‌فرنگی

1394

فاطمه ملک‌پور

اثر الیسیتورهای کیتوزان و جاسمونات بر خصوصیات فیزیولوژیکی، فیتوشیمیایی و بیان ژن چاویکول-O-متیل ترنسفراز در ریحان ایرانی تحت تنش خشکی

1394

اسرین عرشی

بررسی اثر عصاره میوه کیوی و گالیک‌اسید بر رابطه زیستی گل جالیز و گوجه‌فرنگی و تاثیر آن‌ها بر شاخص‌های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و عملکردی گیاه گوجه‌فرنگی

1394

 

 

تصنیف کتاب:

1-گیاه شناسی و آگروبیولوژی گندم،انتشارات  فقه الصادق،1383 .

2- گندم‌های ایران  با نگاه پژوهشی،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1391.

 

تالیف کتاب:

1- همکاری در تالیف کتاب فیزیولوژی گیاهی5 (فیتوکروم)، انتشارات دانشگاه تهران ، 1376.

 

سوابق اجرایی:

 • مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی
 • عضویت در کمیسیون موارد خاص دانشگاه خوارزمی
 • عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده علوم زیستی
 • عضو هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی در استان البرز
 • مدیر کانون توسعه علم و فناوری
 • عضویت در شورای پردیس دانشگاه خوارزمی

 

 

Curriculum Vitae

Personal Information:

Name: Azam Salimi

Faculty: Biological Sciences

Department: Plant Sciences

Degree: Associate Professor

Email: salimi@khu.ac.ir

 

Educational Background:

PHD: Plant physiology, Tehran University, 1382(2003).

MSC: Plant biology, Kharazmi(Tarbiat Moalem University), 1371(1992).

BS: Biology, Kharazmi(Tarbiat Moalem University), 1368(1989).

 

Teaching Experience:

BS: Plant systematic 1, Plant systematic 1 lab., Medicinal plants, Medicinal plants lab., Plant growth and development, Ornamental plants, Organogenesis and morphogenesis in plant, Plant biology, Plant biology lab.

MSC: Advanced plant growth and development, Poisonous and medicinal plants, Halophytes, Bryophyta, Solute transport in plant.

PHD: Special discussion in plants, Recognition in plants, physiological stress in plant.

 

Research Background:

Article:

 1. Salimi, A., Ebrahimzadeh, H., Taeb, M. (2005) Description of Iranian diploid wheat resources; Genetic Resources and Crop Evolution, 52, pp: 351-361.
 2. Cheniany, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A., Niknam, V. (2007) Isozyme variation in some populations of wild diploid wheats in Iran; Biochemical systematics and ecology, 35, pp: 363-371.
 3. Hosseinzadeh, S.R., Salimi, A., Ganjali, A. (2012) Effects of methanol on morphological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; Environmental stress on crop science, Vol. 2, No. 4, pp: 1-12.
 4. Salimi, A. and Hooshanghi, S. (1391) Stability of Helal products against pathogenic bacteria; Science cultivation, pp: 50-55, 2011.
 5. Hossinzadeh, S.R., ganjali, A., Salimi, A. (2012) Effects of foliar application of methanol on growth and root characteristics of chick pea (Cicer arietinum L.) under drought stress, European J. of Experimental Biology,vol.2, No.5.
 6. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M. (2012) The study of Biochemical and genetic variation on some storage proteins in 10 lines of durum wheat (Triticum turgidum L.var. durum); International J. of Agriculture Research Review, Vol. 2, No. 2, pp: 62-67.
 7. Hosseinzadeh, S.R., Cheniany, M., Salimi, A. (2013) Effects of foliar application of methanol on physiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; Iranian Journal of Pulses Research, Vol. 5, No. 2, pp: 71-82.
 8. Salimi, A., Ahmadian, A. R. (2013) Effectiveness of phototourism in control of seasonal affective disorder symptom; Journal of Applied Researches in Geographical Sciences, Vol. 13, No. 28, pp: 191-215.
 9. Moghadam, M., Omidbeygi, R., Salimi, A., Naghavi, M.R. (2013) Morphological variation of Iranian Indigenous basil (Ocimum spp.); Journal of  Iranian Horticultural Sciences, Vol. 4, No. 3, pp: 227-234, (1392).
 10. Hosseinzadeh, S.R., Salimi, A., Ganjali, A., Ahmadpoor, R. (2013) Effects of foliar application of methanol on photosynthetic characteristics, chlorophyll fluorescence and chlorophyll content of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; Plant Biology of Iran, Vol. 18, pp: 115-132, (1392).
 11. Radjabiaan, T., Salimi, A., Rahmani, N., Shokravi, A., Mozaphariyan, V. (2013) Essential oil Composition of Some Wild Population of Heracleum Persicum Desf. Ex Fischer Growing in Iran; Journal of Essential Oil Bearing Plants, Vol. 16, No. 6, pp: 841-849.
 12. Radjabian, T ., Rahmani, N., Salimi, A., Shahiri, F. (2013) Essential oil Composition of Heracleum gorganicum Rech. f. from four wild populations growing in Iran; Journal of Plant Recearches, Vol. 27, No. 1, pp: 82-90, (1393).
 13. Daniali, N., Salimi, A., Ezzati, R., Nasiri, A. (2014) Study of dust solutions effects on chlorophyll and Mg content and ascorbate proxidase activity in Triticum turgidum L. var. Durum; Vol. 7, No. 8, pp: 508-512.
 14. Radjabian, T ., Salimi, A., Rahmani, N. (2014) Essential oil Composition of the fruits  of six Heracleum persicum L. Species from Iran: chemotaxonomic significance; Vol. 11, No. 12, pp: 1945-1953.
 15. Hosseinzadeh, S.R., Salimi, A., Ganjali, A., Ahmadpoor, R. (2013) Effects of foliar application of methanol on photosynthetic characteristics, chlorophyll fluorescence and chlorophyll content of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; Plant Biology of Iran, Vol. 18, pp: 115-132, (1392).
 16. Daniali, N., Salimi, A., Ezzati, R., Nasiri, A (2014) Effects of  Organic Solutions on Growth and Physiological Parameters of Triticum turgidum L. Var. durum; International Research Journal of Applied and Basic Sciences; Vol.8, No. 3, pp: 341-345.
 17. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Gilani, A. (2015) Effect of seaweed extracts on the growth and biochemical constituents of wheat; International journal of Agriculture and Crop Sciences, Vol.8, No. 3, pp: 283-287.
 18. Malekpoor, F.,  Salimi, A.,  Ghasemi P., A. (2015) Effects of Jasmonic acid on essential oil yield and chemical compositions of two Iranian landraces of basil (Ocimum basilicum) under reduced irrigation; Journal of Herbal Drugs, Vol.5, No.4 , pp: 175-178.
 19. Malekpoor, F., Ghasemi.P, A., Salimi, A., Shabani, L., Sharifi, M., Hamedi, B. (2015) Antimicrobial and antioxidant activities and total phenolic content of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip. as a folkloric herb in South western Iran; Indian Journal of Traditional Knowledge, Vol.14, No.3 , pp: 370-375.
 20. Khaksar, R., Aldaghi, M., Salimi, A., Espahbodi, K. (2015) Investigation on qualitative and quantitative changes of peroxidase isozyme in maple (Acer velutinum) at different altitudes of Mazandaran forests; Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, Vol. 23, No. 2, (1394).

 

Conferences:

 1. Dianat nejad, H., Salimi, A. (1992) phylogenetic analysis of Iranian Ocimum genus with numerical taxonomy methods, The 3th national conference of biology, (1371).
 2. Dianat nejad, H., Salimi, A. (1995) Investigation of pllen in basil, plantain and sunflower; The second seminar Honey bee country, (1374).
 3. Ebrahimzadeh, H., Salimi, A., Cheniany, M. (2004) Investigation of seed storage proteins and enzymes in diploid wheat; The 13th Iranian and First international conference of biology, Guilan university, Guilan, (1384).
 4. Cheniany, M., Ebrahimzadeh, H., Niknam, V., Salimi, A. (2005) A survey Of storage proteins and enzymes of Iranian diploid wheat seeds; XVII International Botanical congress (IBC), Austria, Vienna.
 5. Salimi, A., Thahmaseb, M., Movahedi Fazel, R. (2005) Glutenin subunits diversity in some populations of Iranian wild tetraploid wheat; 15th biology conference of Iran, (1384).
 6.  Salimi, A., Rahmani, N. (2008) The study of seed storage proteins in two species of Iranian Angelica; 15th National & 3rd International conference of Biology.
 7. Tahmaseb, M., Salimi, A., Movahedi-fazel, R. (2008) DNA extraction method from wheat seeds without using the CTAB; 15th national & 3rd International conference of Biology ,19-21 August, University of Tehran, Tehran, Iran.
 8. Salimi, A., Tahmaseb, M., Movahedi-fazel, R. (2008) Glutenin variation in some populations of Iranian tetraploid wild wheats; 15th National & 3rd Internaional conference of Biology, 19-21 August, University of Tehran, Iran.
 9. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M.  (2010) Statistical analysis on pasta - quality traits among some durum wheat lines in Iran; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 10. Salimi, A., Tahmaseb, M., Najafabadi, M. (2010) The comparison between morphological and pasta- quality traits among some durum wheat lines in Iran; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 11. Salimi, A, Tahmaseb, M., Najafabadi, M. (2010) Study of Low molecular weight subunits of glutenins proteins in durum wheat; Annual Wheat News letter, vol.56, USA.
 12. Salimi, A., Tahmasb, M., Ghandi, A., M. Najafabadi, F. (2010) Comparative study on pasta- quality regards to LMW-GS and number of its qualifying parameters in 10 different durum wheat lines; The 11th Iranian crop science congress, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti Univercity, (1389).
 13. Salimi, A., Komeili zadeh, H., Barar poor, Z., Kamali nejad, M., Ahmadi, S. (2010)  The effect of natural light intensity on the amount of thymol and carvacrol thyme garden (Thymus vulgaris L.) in full bloom; National conference, on medicinal plants, University of agricultural sciences and natural researches Sari, (1389).
 14.  Khazani, H., Salimi, A., Haji Mahmodi, H., Moghadam, GH., Ranjbar, M.A. (2010) Determination of total phenolic compounds in the six varieties of pomegranate in Iran; Plant sciences conference, Teacher training  university of Sabzevar, (1389).
 15. Shahiri, F., Radjabian, T., Salimi, A., Rahmani, N. (2010) The study of germination Angelica (Heracelum persicum L.) as a medicinal plant in Iran; The 16th Iranian and 4th International conference of biology, (1389).
 16. Thahmaseb, M., Salimi, A., M.Najaf abadi, F. (2010) Biochemical and genetical study of seed storage proteins in to 10 lines of Triticum durum; The 11th Iranian genetic conference, Shahid Beheshti University, (1389).
 17. Mehrdad, S.M., Salimi, A., Solat, H. (2010) Compration of tannins in pomegranate (Punica granatum L.) peel fruit in Iran; The 3th national conference on biology and look to the future, Islamic Azad University of Garmsar, (1389).
 18.  Thahmaseb, M., Salimi, A., M.Najaf abadi, F. (2010) The study of features affecting the Pasta-quality in 10 lines drum wheats; Islamic Azad University of Garmsar, (1389).
 19. Solat, H., Salimi, A., Mehrdad, S. M. (2011) Determination the total phenolic content and separation fruit peel tannins from three varieties of Iranian pomegranate (Punica grantum L.); First national conference on new issues in agriculture, Azad University,  Saveh, (1390).
 20. Hosseinzade, S.R., Salimi,A., Ganjali, A. (2011) Effect of methanol foliar spray on  pea physiological characteristics under drought stress; National conference of stable agriculture, Azad University of Varamin, Pishva, (1390).
 21. Salimi, A., Mehrdad, M., Solat, H. (2010) Biochemical studies on seed proteins of some Iranian Pomegranate cultivars; Proceeding of international Medicinal and Aromatic plants symposium, Shiraz, Iran.
 22. Shahiri, F., Radjabian, T .,Salimi, A., Saboora, A., Rahmani, N. (2010) SDS-PAGE analysis of soluble seed proteins in some populations of Iranian Heracleum species; Proceeding of International Medicinal and Aromatic plant symposium, Shiraz, Iran.
 23. Salimi, A., Tahmaseb, M., Majidi, E., Jahanshahi, V. (2010) Allelic variation for gliadins in some Iranian cultivated tetraploid wheat genotypes; The National proteomics congress, Shiraz university.
 24. Tahmasb, M., Salimi, A., Jahanshahi, V. (2011) Genetic and biochemical study of glutenin proteins in 7 tetraploid wheat crop native to Iran; The 7th national biotechnology congress of Iran, Power research institute, Tehran, (1390).
 25. Ganjali, A., Hossainzade, S.R., Salimi,A. (2011) Effects of methanol on physiological characteristics of chickpea (Cicer arietinum L.) under drought stress; First national biology conferences, Felavarjan, (1390)2011.
 26. Mirzadeh, S., Sanjarian, F., Salimi, A., Haghbeen, K. (2011) Transformation of h6h gene from Atropa belladonna to Hyoscyamus Kurdicus in order to enhance scopolamine production; 59th International congress and Annual Meeting of the society for Medicinal plant and Natural product Research, s., Antalia, Turkey.
 27. Khanpoor, E., Salimi, A., Rowshan, V. (2012) Effects of salinity on qulity and quantity of essential oil components in flowering stage in Achillea millefolium L.; Nationl congress on Medicinal Plants, 16,17 May, Kish Island.
 28. Salimi, A., Rowshan, V., Khanpoor E. (2012) Evaluation of proline and antioxidant capacity of Achillea millefolium L. under drought stress; National medicinal herbs, University of medical science, Yasouj, (1391).
 29. Salimi, A., Rowshan, V., Khanpoor E. (2012) Growth and physiological responses of Yarrow plant (Achillea millefolium L.) to salinity stress during flowering stage; The 17th Iranian and 5th International conferences of Biology, Shahid Bahonar University, Kerman, (1391).
 30. Salimi, A., Rowshan, V., Khanpoor E. (2012) The effect of different levels of salinity on antioxidant activity of Yarrow plant (Achillea millefolium L.); The 17th Iranian and 5th International conferences of Biology, Shahid Bahonar University, Kerman, (1391).
 31. Salimi, A., Shokravi, A., Ayat, T. (2012) Introduction and identification some phytochemical from avicennia (Avicennia marina Forsk.); The 17th Iranian and 5th International conferences of Biology, Shahid Bahonar University, Kerman, (1391).
 32. Salimi, A., Shokravi, A., Ayat, T. (2012) Effect of extract and fractions of fruits and roots mangrove against green citrus fungus (Penicillium digitatum(; National conferences on modern biological science and technology, Malayer University, (1391).
 33. Salimi, A.,  Shokravi, A., Ayat, T. (2012) Antioxidant properties of Avicenna plant roots and fruits; National conferences on modern biological science and technology, Malayer University, (1391).
 34. Salimi, A.,  Shokravi, A., Ayat, T. (2012) Antioxidant properties of mangrove plant roots and fruits; National conferances on modern biological science and technology, Malayer University, (1391).
 35. Daniali, N., Ezzati, R., Salimi, A. (2012) The effect of organic solubles on durum wheat; Second National Conference on Agricultural Management, Azad university, Gahrom, (1391).
 36. Salimi, A., Hajimahmoodi, M., Khazani, H., Moghadam, GH., Ranjbar, MA., ZareianJahromi, E. (2013) Determination of total antioxidant effect of six Iraian pomegranate flowers by HPLC-DPPH; 2nd National congress on Medicinal Plants 15,16 May, Tehran, Iran.
 37. Khanpoor, E., Salimi, A., Rowshan, V., Hajjar, F. (2013) Comparison of salinity effects of essential oil and components of Achillea millefolium In greenhouse and natural conditions; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 38. Ayat, T., Salimi, A.,Shokravi, .A. (2013) Antioxidant activites of fractions from different parts of mangrove plant Avicennia marina (Forsk.) vierh.; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 39. Ayat, T., Salimi, A.,Shokravi, .A. (2013) Antioxidant activities of fractions from different parts of mangrove plant Rhizophora mucronata Lam.; 2nd National Congress on Medicinal Plants, Tehran, Iran.
 40. Daniali, N., Salimi, A. Ezzati, R. (2013) Study of dust solution effects of on chlorophyll and Mg content and ascorbate proxidase activity in Triticum turgidum L. var. durum; First National Conference on Agriculture and Environmental Science, Shiraz, Iran, (1392).
 41. Daniali, N., Salimi, A. Ezzati, R. (2013) Effects of organic solutions on growth and physiological parameters of Triticum turgidum L. var. durum; First National Conference on Agriculture and Environmental Science, Shiraz, Iran, (1392).
 42. Gorbanpoor, A., Salimi, A., T..ghanbari, M.A., Pirdashti, H., Dehestani, A. (2013) Compare performance and growth characteristics of 16 varieties of tomatoes (Lycopercicum esculentum Mill.) in Sari; National Conference on Medicinal Plants, Azad University, Amol, (1392).
 43. Gorbanpoor, A., Salimi, A., T..ghanbari, M.A., Pirdashti, H., Dehestani, A. (2013) The evaluation of cold tolerance in some tomato varieties (Lycopercicum esculentum Mill.) by using chlorophyll fluorescence; National Conference on Medicinal Plants, Azad University, Amol, (1392).
 44. Hooshangi, S., Salimi, A., Shokravi, A. (2013) Investigate the activities of sorbitol dehydrogenase enzyme related to DNA in the fruit and leaves of three varieties of Iranian native apples (Malus domestica Borkh.); Student National Congress of Biological Sciences, Esfahan University, (1392).
 45. Hooshangi, S., Salimi, A., Shokravi, A. (2013) The amount of sorbitol in the fruit and leaves of three varieties of Iranian native apples (Malus domestica Borkh.); Student National Congress of Biological Sciences, Esfahan University, (1392).
 46. Salimi, A. Ezzati, R., Daniali, N. (2013) Effect of soluble atmospheric dust on durum wheat; Second National Conference on Environmental Protection Planning, Mofateh Technical College, Hamedan, (1392).
 47. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A., Shabani, L. (2014) Evaluation of phytochemical composition and antibacterial activity of Tanacetum polycephalum in Chaharmahal and Bakhtiari province; 3rd National Congress on Medicinal Plants, Mashhad, (1393).
 48. Malekpoor, F., Ghasemi.P., A., Salimi, A., Mohamadi, Z. (2014) Antimicrobial and antioxidant activity of arial part of Tanacetum polycephalum Schutz. Bip. As a medicinal plant in Chaharmahal and Bakhtiari province; 3rd National Congress on Medicinal Plants, Mashhad, (1393).
 49. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Guilani, A. (2014) The effect of liquid fertilizer algae (Nizimuddinia zanardini) on growth parameters of wheat germination biochemical; Seventh National Conference of Agricultural Research, Kordastan, (1393).
 50. Salimi, A., Zeidi, H. (2014) Effects of air pollution stress on Fraxinus excelsior L. plant was planted in Tehran; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 51. Salimi, A., Porkar, V. (2014) Effects of air pollution on biochemical parameters in Robinia pseudoacacia (Acacia); 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 52. Salimi, A., Yaghobi, F. (2014) Air pollution effects on biochemical parameteres of " Morus alba var. kingan"; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 53. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Gilani, A. (2014) Effect of foliar spray from seaweed liquid fertilizer of Gracilaria corticata on the growth and biochemical constituents of Triticum aestivum var. "chamran"; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 54.  Mobasher, A., Ebrahimzade, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A. (2014) Evaluation of tolerance of Hyoscyamus kurdicus Bornm. callus in response to increasing of some elements concentrations in MS medium via SOD activity assay; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 55. Mobasher, A., Ebrahimzade, M., Ebrahimzade, H., Salimi, A.  (2014) Effects of two hormones on somatic embryogenesis explants of roots, stems and leaves of Hyoscyamus kurdicus; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 56. Malekpoor, F., Ghasemi P., A., Salimi, A. (2014) Effect of Jasmonic acid on biological activity of essential oil Iranian basil (Ocimum basilicum L.); 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 57. Malekpoor, F., Ghasemi P., A., Salimi, A. (2014) Effect chitosan on essential oil and chemical compositions of basil (Ocimum basilicum L.) under drought stress; 18th National Congress and the 6th International Congress of Biology, Kharazmi University, Tehran, (1393).
 58. Shahbazi, F., Seyyed nejad, M., Salimi, A., Gilani, A. (2014) Liquid extract algae Ulva fasciata effect on growth and biochemical parameters of wheat seedlings; First National Conference medicinal plants, traditional medicine, organic agriculture, Hamadan, (1393).

Thesis:

 

year

title

name

2005

Investigation on seed storage proteins and some enzymes of Iranian diploid wheats

Monireh cheniany

2009

Biochemical study of seed soluble proteins and essential oil in two Iranian Heracleum

Nosrat Rahmani

2009

Biochemical studies on seed proteins and DNA fragments polymorphism related to some of them on Iranian tetraploid wild wheat

Razieh Movahhedi Fazel

2010

Genetic and biochemical studies on some seed storage protein and pasta quality studies in some durum wheat lines

Fatemeh Mahdiyeh Najafabadi

2010

Biochemical studies on seed storage proteins and studies on tannins in fruit brak of three cultivars of Punicagranatum L. of Iran

Hamedeh Solat

2010

Study on seed break dormancy of Heracleums and plant regeneration by tissue culture

Fatemeh Shahiri Tabarestani

2012

Biochemical and morphological studies on some of Iranian teas (Thea sinensis)

Alieh Saadati Kanafi

2012

Assessment of genetic diversity by using molecular, morphological and phytochemical markers in some Iranian basil mass

Mohammad Moghadam

2012

Effect of light intensity and temperature on thymol and carvacrol in Thymus vulgaris

Zahra Bararpour

2011

Biochemical and Genetic analysis of seed storage proteins in some Iranian cultivated wheat tetraploid species

Vahideh Jahanshahi

2011

Measurement and analysis of total phenolic compounds, flavonoids, tannins and antioxidant power of flower and the study of fatty acides of seeds in some Iranian pomegranate cultivars

Hossein Khazani

2012

Effect of foliar application of methanol on morphophysiological and biochemical characteristics of chicpea (Cicerarietinum L.,cv. Karaj) under drought stress

Saeed Reza Hosseinzadeh

2012

Effects of salinity on growth and physiological Indices and essential oil components in flowering stage in Achilleamillefolium L.

Elham Khanpoor

2012

Induction of hariy root in Hyoscyamuskordikus by A.rhisogenes and evaluate of tropanealkhaloids in transgenic hairy roots and untransformed plant

Shima Mirzadeh

2013

Study of quantitative and qualitative isozyme variation of Proxidase in Maple (Acer velutinumBoiss.) on different heights of Mazandaran

Roghaye Khaksar

2013

Investigation the antioxidant, flavonoid s and phenolic compounds and antifungungal  effects of two mangroves of Iran

Tarlan Ayat

2013

Study of the effects of organic solutions on physiological parameters of Triticumturgidum var. durum

Narges Daniali

2013

Biochemical, Genetic analysis and antioxidant activity study storage proteins in Iranian tetraploid wheat species

Zahra Sheikhi

2013

Comparing the sorbitol content of leaves and Fruits in five Iranian cultivar (MalusdomesticaBorkh.)and wild (Maluspumila) apples

Samira Hooshangi

2014

Compare hyoscyamin and scopolamine in Hyoscyamuskordycusand and its explants

Alieh Mobasher

2014

EPSPS gene isolation from the DNA data banks and construction of expression vector for transformation of sugar beet

Marzieh Allahyari

2015

Effect of seaweed extracts of Ulvafasciata, Gracilariacorticata and Nizimuddiniazunardinion the growth, biochemical constituents and antioxidant activity of Triticumaestivum var. chamran

Fatemeh Shahbazi

2015

The effects of foliar application of urea and zinc on the growth and development of tomato plants

Maryam Salehibakhsh

 

 

Books:

 1. Botanical and Agro biology of wheat, Fiqh al-Sadiq Publication, 1383.
 2. research perspective of Iranian wheat, University Publication Center, 1391.
 3. Plant physiology 5 (Phytochrome), Tehran University Publication, 1376.