رزومه دکتر محمد طهماسب رزومه دکتر محمد طهماسب

مشخصات فردی

نام:  محمد طهماسب

ملیت:   ایرانی

تاریخ تولد:   1344

آدرس  محل کار:  کرج- حصارک- دانشگاه تربیت معلم (پردیس کرج)- دانشکده ی علوم گروه زیست شناسی       

تلفن / نمابر :  داخلی 2310- 4579600-0261

تلفن همراه: 09123673978    

آدرس پست الکترونیکی : tahmaseb@khu.ac.ir

 

مدارک تحصیلی:

کارشناسی: زیست شناسی- ژنتیک، دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده ی علوم ، سال 1367

کارشناسی ارشد: زیست شناسی- ژنتیک ، دانشکاه تربیت مدرس، دانشکده ی علوم ، سال 1376

دکترا: ژنتیک- رشد و نمو سلول عصبی ، دانشگاه ناتینگهام انگلستان ، دانشکده ی پزشکی، سال 1384

 

وضعیت شغلی:

وضعیت فعلی : عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه خوارزمی از سال 1386

فعالیتهای آموزشی:

سطح کارشناسی:  ژنتیک 1، ژنتیک 2، مبانی ژنتیک

سطح کارشناسی ارشد: ژنتیک سرطان، ژنتیک ایمنی، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، کاربرد کامپیوتر در زیست شناسی با تاکید بر اصول بیوانفورماتیک، روش تحقیق

پایان نامه ی کارشناسی ارشد تحت عنوان:

 " بررسی فراوانی  پلی مورفیسم های ژن فاکتور VIII در بیماران هموفیلی و کاربرد آن در تشخیص قبل از تولد"  با راهنمایی جناب  آقای دکتر سیروس زینلی و دکتر محمد رضا نوری دلویی

 

رساله ی دکترا تحت عنوان:

 "Functional analysis of Sox11 in developing nervous system"

 

مقالات:

 1. Evaluation of single nucleotide polymorphism rs11614913 in mir196a2 with breast cancer susceptibility in Southern Iranian population; Eslami Samarin Z, Tahmaseb M, Ghaderi A.; Nova Biologica Reperta 2 (3): 227-234 (2015)
 2. Construction of pEGFP-ChEgTrp as DNA model for multi-epitope vaccine against Echinococcus granulosus M. Ahmadzadeh; M. Esmaelizad, S.A. Angaji, M. Tahmaseb, R.  S. Mohammadi, R. Mesri; J Qazvin Univ Med Sci. 19 (4), 4-11
 3. Cloning of linear epitopes of EG95 antigen of Echinococcusgranulosus in pEGFP vector and evaluation of gfp-ChEg95 expression in CHO cells; Somayeh Mohammadi., Majid Esmaelizad., Seied Abdolhamid Angaji., Mohammad Tahmaseb., Roghayeh Mesr., Mozhgan Ahmadzadeh.; Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Volume 22, Number 1, March & April 2015
 4. In vitro Studying of Deferasirox Side effects on the Structure and the Function of Bovine Liver Catalase; Moradi M, Divsalar A, Saeidifar M, Saboury A A, Tahmaseb M.; Journal of Fasa University of Medical Sciences, Summer, 2014 Vol.4, No.2
 5. Evaluation of the short time UV-C exposure on instar III Drosophila melanogaster larva; Ghadireh Mirabolghasem, Mohammad Tahmaseb; Tabiat Moalem University's Journal of Sciences, 9(4), Autumn 2011
 6. The study of Biochemical and Genetic Variation on some storage proteins in 10 line of Durum Wheat (Triticum Turgidum L. Var. Durum); Azam Salimi, Mohammad Tahmaseb, Fatemeh Mahdieh Najafabadi*, Akbar Ghanadi; International Journal of Agriculture: Research and Review. Vol.2(2),62-67,2012
 7. Functional analysis of Sox genes in cerebellar granule ; Tahmaseb M, Wigmore PM, Cheung M, Pinto Cardoso S, Rex M & Scotting PJ (2000); cell development. Eup J Neurosci 12, 325
 8. Role of chick Sox11 in central nervous system development; Cheung, M., Tahmaseb, M., LeRoudec, D., Abu Elmagd, M. and Scotting, P.J. (2001); J. Anat. 199: 219
 9. Novel strategy to study gene expression and function in developing cerebellar granule cells. ; Yang, Z-J., Appleby, V.J., Coyle, B., Chan, W-I., Tahmaseb, M., Wigmore, P. and Scotting, P.J. (2003); European J. Neurochemistry 
 10. Gene expression changes in differentiating cerebellar granule cells. ; Yang, Z-J., Appleby, V.J., Chan, W-I., Tahmaseb, M., Orme, A. and Scotting, P.J. (2003); Neuro-Oncology 5: 71.

 

کنگره ها و کنفرانسهای علمی:

 1. Bioassay and Molecular Screening Pectinase Enzyme in Halotolerant Actinomycete; Zohre Nasrollahzadeh, Mohammad Tahmaseb, Ensieh Saleh Ghamari, Mohammad Ali Amoozegar; The 16th international and Iranian Congress of Microbiology;25-27 August 2015. Shahid Beheshti International Conference Center, Tehran, Iran
 2. The evaluation of Single Nucleotide Polymorphism rs11614913 in miR-196a2 with Breast Cancer Susceptibility in population southern Iran; Zahra Esalmi; Mohammad Tahmaseb; Abas Ghaderi, Adeleh Divsalar, International Tehran Breast Cancer Congress , Poster Presentations, 28th – 30th October 2015, National Library Conference Hall, Tahran, Iran 
 3. Association between gene polymorphism rs11614913 in microRNA196a2, with Non-small cell lung cancer risk in population of southern Iran; 7th international Congress on Pulmonary Diseases, Intensive Care and Tuberculosis.
 4. Surveying the effect of silibinin on the miR-15a expression in breast cancer's cell line (MCF-7); Yazdi E*, Tahmaseb M., Motamed N, Omidfar K; هفتمین کنگره سرطان پستان مرکز تحقیقات سرطان جهاد دانشگاهی
 5. Construction of multi-epitope pEGFP-Trp as a DNA vector vaccine model against  Echinococcus granulosus; Ahmadzadeh, M; ; Esmaelizad, M; Angagi, S.A. and Tahmaseb, M.;18th international and 6th national Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014- Kharazmi University
 6. The cloning of predicted linear T-Cell epitopes of EG95 antigen of Echinococcus granulosus in pEGFP vector; Mohammadi,S; Esmaelizad, M; Angagi, S.A; Tahmaseb, M.
 7. 18th international and 6th national Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014- Kharazmi University
 8. Examination of the possibility of cross-contamination of SP20 cell line with HeLa cells in cell bank of Razi Institute using STR profiling.;Fatalizadeh N.; Mirjalili A., Tahmaseb M., Nabiouni M., Khoshnood M. and Safavieh S; 18th international and 6th national Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014- Kharazmi University
 9. Live cell RNA detection with nanoparticles; Rajabi F; Tahmaseb M; 18th international and 6th national Congress of Biology in Iran, 26-29 August 2014- Kharazmi University
 10. The study of Gamma-Globin gene promoter methylation pattern in beta-thalassemia patients with high fetal hemoglobin, Zohreh Shojaee, Mohammad Hamid, Mohammad Tahmaseb, Ladan Teimori Tolabi
 11. Allelic variation for gliadins in some Iranian cultivated tetraploid wheat genotypes; Salimi A, Tahmaseb M, Majidi M, Jahanshahi E. V; The Natioanl Proteomics Congress, Shiraz University, 28-29 Oct 2010; Shiraz- Iran
 12. Study of low-molecular –weight subunits of glutenin protein in durum wheat; A.salimi, M.Tahmaseb and F. Mahdiyeh Najafabadi; Annual wheat Newsletter, Vol.56
 13. DNA extraction method from wheat seeds without using the CTAB; Tahmaseb Mohammad, Salimi Azam, Movahedi-fazel Razieh; ;; 15th National and 3rd International Conference of Biology, 19-21 Agoust 2008; University of Tehran, Tehran, Iran
 14. Glutenin variation in some population of Iranian tetraploid wild ehrats;
 15. ; Salimi  Azam, Tahmaseb Mohammad, Movahedi-fazel Razieh; 15th National and 3rd International Conference of Biology, 19-21 Agoust 2008; University of Tehran, Tehran, Iran
 16. A New and fast DNA extraction method from animal, plant and bacterial sources with a same solution, Tahmaseb Mohammad, Rajabi Fatemeh; 15th National and 3rd International Conference of Biology, 19-21 Agoust 2008; University of Tehran, Tehran, Iran
 17. Novel strategy to study gene expression and function in developing cerebral granule cells; Tahmaseb, Mohammad; The 1st international congress on Health Genomics and Biotechnology, Tahmaseb Mohammad; 24-26 Nov 2007, Conference Hall, Tehran

 1. بررسی مقایسه­ای کیفیت ماکارونی با تاکید بر LMW-Gs و برخی پارامترهای کیفی در 10 لاین گندم دوروم؛ سلیمی اعظم، طهماسب محمد، قندی اکبر، مهدیه نجف آبادی فاطمه؛ یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران؛2 الی 4 مرداد 1389؛  دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده علوم محیطی

2. بررسی ویژگی­های مؤثر در کیفیت ماکارونی در 10 لاین گندم دوروم؛ طهماسب محمد، سلیمی اعظم، مهدیه فاطمه؛ سومین همایش ملی زیست شناسی و نگاهی به آینده؛ خرداد 1389؛ دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گرمسار

3. بررسی بیوشیمیایی و ژنتیکی پروتئین­های ذخیره­ای در 10 لاین گندم دوروم؛ طهماسب محمد، سلیمی اعظم، مهدیه فاطمه؛ یازدهمین کنگره­ ژنتیک ایران و نخستین کنگره ژنتیک پزشکی ایران؛ 1 الی 3 خرداد ماه 89؛ سالن همایش­های بین­المللی دانشگاه شهید بهشتی

4. چگونه قلمروهای مختلف یک ژن را مطالعه نماییم؟ مثال کاربردی : ژن Sox11. ؛ طهماسب، محمد؛ ارایه بصورت سخنرانی در دهمین کنگره­ ژنتیک ایران 3-1 خرداد 1387، تهران ، مرکز  همایش­های رازی

5. وجود سانتریفوژ یخچال دار و فریزر 70- برای تهیه و نگهداری سلولهای مستعد تا چه حد ضروری است؟"؛ طهماسب، محمد؛ ارایه بصورت پوستر در دهمین کنگره­ ژنتیک ایران 3-1 خرداد 1387 ، تهران ، مرکز همایش­های رازی

6. بررسی مقایسه ی اثر اشعه ی UVC و UVA بر روی جهش زایی در دروزوفیلا ملانوگاستر در دو تیمار تاریکی و روشنایی؛ طهماسب، محمد؛ پوستر چهاردهمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، 9-7 شهریور 1385

7. مطالعه ی تاثیرات UVC برروی نوترکیبی کروموزومی در دروزوفیلا ملانوگاستر" پوستر در نهمین کنگره ی ژنتیک؛ طهماسب، محمد؛ تهران ، بیمارستان میلاد،  30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد 1385

8. آنالیز عملکردی دمین های (domains) فعال سازی نسخه برداری و اتصال به DNA در پروتیین SOX11؛ طهماسب، محمد؛ سخنرانی در نهمین کنگره ی ژنتیک ، تهران، بیمارستان میلاد ، 30 اردیبهشت لغایت 1 خرداد 1385

مشاوره در پایان نامه ­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 1. انتقال ژن سزکوئی ترپن سیکلاز به گیاه درمنه خزری (Artemisia annua) از طریق آگروباکتریوم و بررسی مقایسه­ای گیاهان تراریخت شده با شاهد؛ دانشجو: نمیرانیان، استاد راهنما: دکتر پریسا جنوبی؛ شهریور 94
 2.  بررسی ارتباط بین چند شکلی در ژن اینترلوکین 18 و 3'UTR ژن Urikinase با بیماری سنگ کلیه در استان تهران توسط روش AS-PCR ؛ دانشجو: عصاری؛ استاد راهنما: عبدالحمید انگجی، دکتر سعید مروتی؛؛ بهمن 93
 3. بررسی ارتباط بین چند شکلی در ژن گیرنده هورمون های استروژن و پرولاکتین با سقط جنین مکرر در جمعیت استان آذربایچان شرقی توسط روش AS-PCR ؛ دانشجو: دارایی؛ استاد راهنما: عبدالحمید انگجی، دکتر سعید مروتی؛ بهمن 93
 4. کلون کردن اپی توپ­های خطی پیش بینی شده آنتی ژن EGTrp گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت­های T در وکتور pEGFP و بررسی بیان آن در سلول­های CHO، دانشجو: احمد زاده؛ استاد راهنما: عبدالحمید انگجی، دکتر مجید اسماعیل­زاد؛ بهمن 93
 5. کلون کردن اپی توپ­های خطی پیش بینی شده آنتی ژن P14-3-3  گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت­های T در وکتور pEGFP و بررسی بیان آن در سلول­های CHO؛ دانشجو: رقیه مصری؛ استاد راهنما: عبدالحمید انگجی، دکتر مجید اسماعیل­زاد؛ بهمن 93
 6. کلون کردن اپی توپ­های خطی پیش بینی شده آنتی ژن EG95 گونه اکینوکوکوس گرانولوزوس برای لنفوسیت­های T در وکتور pEGFP و بررسی بیان آن در سلول­های CHO؛ دانشجو: سمیه محمدی؛ استاد راهنما: عبدالحمید انگجی، دکتر مجید اسماعیل­زاد؛ بهمن 93
 7. بررسی بیوشیمایی پروتیین­های دانه­ و پلی­مورفیسم قطعات DNA مربوط به برخی زیر واحدهای پروتئینی گندم تتراپلوئیدی وحشی ایران, راضیه موحد فاضل؛ استاد راهنما: ادکتر اعظم سلیمی
 8.  

راهنمای پایان نامه ­های دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 1. تاثیر سیلیبنین بر بیان miR-15a  در رده سلولی MCF-7 نسرین معتمد (المیرا یزدی) شهریور 94
 2. مطالعه همبستگی پلی­مورفیسم rs11614913 ژن MicroRNA 196a2 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران (اسلامی) عباس قادری مشاور: عادله دیوسالار شهریور 94
 3. مطالعه همبستگی پلی­مورفیسم rs11614913 ژن MicroRNA 196a2 با خطر ابتلا به سرطان سلول­های غیر کوچک ریه در جمعیت جنوب ایران (پیشوا) عباس قادری مشاور:  ویدا تفکری شهریور 94
 4. بررسی  اثر سیلیبینین برروی نسرین معتمد آپوپتوز و بیان ژن mir-181a در رده سلولی SKBR3 مربوط به سرطان پستان (شاهین فر) شهریور 94 حمید مشاور: لادن تیموری طولایی هریور 94
 5. بررسی الگوی میتلاسیون ناحیه­ی پروموتور ژن گاماگلوبین در ناقلین و بیماران مبتلا به تالاسمی بتا با هموگل.بین جنینی بالا در مقایسه با افراد طبیعی (شجاعی)
 6. بررسی آلودگی متقاطع رده­های سلولی 1174، U937 و Sp2/0 با سلول-های HeLa توسط مارکرهای مولکولی (فتحعلی زاده) ، علی میر جلیلی مشاور: محمد نبیونی شهریور 94
 7. افزایش بیان ژن گلوتاتیون پروکسیداز در سلول­های تومور پستانی و رده­ی سلولی سرطان پستان و بررسی تغییرات رشد و بقای این سلولها (شباک)؛ راهنما: ، موسی گردانه؛ شهریور 94
 8. ارزیابی بررسی بیان ژنTSLP  توسط روش Real time دربیماران مبتلا به  سرطان کولون (خرمدین) بهمن 93
 9. سنجش بیولوژیکی وغربال گری مولکولی آنزیم پکتینازدر باکتری های نمک دوست (نصرالله زاده)؛ دکتر محمد آموزگار؛ دکتر انیسه صالح قمری؛ بهمن 1394
 10. بررسی ژنتیکی و بیوشیمایی برخی از پروتئین­های ذخیره­ای دانه­ی گندم و مطالعه­ی کیفیت ماکارونی در تعدادی از لاین­های گندم دروم، (فاطمه مهدیه نجف آبادی) ، دکتر اعظم سلیمی؛
 11. بررسی بیوشیمایی و ژنتیکی پروتئین­های ذخیره­ی دانه مرتبط با کیفیت ماکارونی در برخی از گونه-های تتراپلوئیدی زراعی ایران، (وحیده جهانشاهی)؛ دکتر اعظم سلیمی

سخنرانی­های علمی:

 1. کاربرد ژنتیک مولکولی در تحقیقات جنایی دانشگاه تربیت معلم ، اسفند 1385
 2. تشخیص  آنفولانزای پرندگان با تاکید بر روش RT-PCRدانشگاه تربیت معلم، دی 1385
 3. مقدمه ای بر بیوانفورماتیک ، چرا به آن نیاز داریم و چگونه از آن استفاده نماییم؟"؛ دانشگاه تربیت معلم ، آذر 1385
 4. ژنهای گزارشگر و کاربرد آنها در بیولوژی مولکولی دانشگاه تربیت معلم ، اسفند 1384

 

عضویت در انجمن های علمی:

 1. انجمن ژنتیک
 2. انجمن زیست شناسی ایران
 3. انجمن بیوتکنولوژی ایران