مدیر گروه علوم جانوری مدیر گروه علوم جانوری

هما محسنی کوچصفهانی

درجه تحصیلی : دکترا (Ph.D)

مرتبه: دانشیار

تخصص : زیست شناسی جانوری (تکوینی)

سوابق اشتغال : ۲۴ سال

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده :  ۲ طرح

تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا: -

دروسی که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می کنند:

کارشناسی : جنین شناسی و آزمایشگاه ، زیست شناسی سلولی و مولکولی، متون

زیست شناسی

کارشناسی ارشد : اندام زایی عملی ، بیولوژی رشد و نمو عملی ، جنین شناسی مقایسه ای مهره داران و بی مهرگان و آزمایشگاه

دکترا :جنین شناسی مولکولی ، تراتولوژی