مدیر گروه علوم سلولی و مولکولی مدیر گروه علوم سلولی و مولکولی

دکتر محمد طهماسب

درجه تحصیلی : دکترا ( دانشگاه منچستر)                                       

 مرتبه : استادیار

تخصص: ژنتیک

 

دروسی که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می کنند:

کارشناسی : مبانی ژنتیک و آزمایشگاه 

کارشناسی ارشد : سطح کارشناسی ارشد: ژنتیک سرطان، ژنتیک ایمنی، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک، کاربرد کامپیوتر در زیست شناسی با تاکید بر اصول بیوانفورماتیک، روش تحقیق