مدیر گروه علوم گیاهی مدیر گروه علوم گیاهی

دکتر فرزانه نجفی

درجه تحصیلی : دکترا

مرتبه : استادیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهی

سوابق اشتغال :   ۲۴ سال

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده : همکاری در ۲ طرح

تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا: -

دروسی که در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می کنند:

کارشناسی : تالوفیت ها ، فیزیولوژی گیاهی 1 و 2 و آزمایشگاه ،جذب وانتقال

کارشناسی ارشد : فیزیولوژی جذب و انتقال مواد ، اکوفیزیولوژی ، مکانیسم عمل هورمون ها

دکترا : فیزیولوژی جذب ، فیزیولوژی تنش