معاونت آموزشی دانشکده علوم زیستی معاونت آموزشی دانشکده علوم زیستی

 

فرخ قهرمانی نژاد

 

درجه تحصیلی : دکترا

مرتبه : استاد

تخصص : سیستماتیک گیاهی