معاون پژوهشی معاون پژوهشی

  مهناز آذرنیا

درجه تحصیلی : دکترا (ایران – دانشگاه تربیت مدرس )

مرتبه: استاد

تخصص : بافت شناسی و جنین شناسی

سوابق اشتغال : ۲۷ سال

تعداد طرح های تحقیقاتی:   3  طرح

تعداد مقالات داخلی : 120

تعداد مقالات خارجی : 70

تعداد کتب تألیف شده : 8

دروسی که تدریس می کنند:

کارشناسی : بافت شناسی و بافت شناسی تکمیلی

کارشناسی ارشد : تولید مثل و تعیین جنسیت ، جنین شناسی بی مهره،

جنین شناسی انسان ، هیستوژنز و ترمیم

دکترا : هیستوشیمی و فراساختار بافتی