کارکنان کارکنان

کارکنان دانشکده علوم زیستی به شرح زیر معرفی می شوند :

خدیجه قلی پور ( مسئول دفتر کرج )

زهرا فلاح ( مسئول دفتر تهران )

مرجان عطایی ( کارشناس اداره آموزش )

محمدرضا سید علی ( مسئول امور عمومی )

کیوان حاجی آقاپور ( مسئول دفتر تهران )

سید ابراهیم شریعت پناهی ( تکنسین آزمایشگاه )

مهدی پور یزدان ( تکنسین باغ گیاه شناسی و برکه پرورش آبزیان)