کارکنان کارکنان

کارکنان دانشکده علوم زیستی به شرح زیر معرفی می شوند :

خدیجه قلی پور ( ;کارشناس آموزشی کرج )

زهرا فلاح ( مسئول دفتر تهران )

مرجان عطایی ( کارشناس مسئول آموزشی )

کیوان حاجی آقاپور ( مسئول دفتر تهران )

سید ابراهیم شریعت پناهی ( تکنسین آزمایشگاه )

مهدی پور یزدان ( تکنسین باغ گیاه شناسی و برکه پرورش آبزیان)

معصومه علیخانی ( کارشناس گروه های آموزشی )

طاهره حق بیان ( مسئول کتابخانه تخصصی )