منو های اصلی
Skip to Content

ارتقاء مقام علمی معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی

 

معاونت محترم آموزشی دانشکده علوم زیستی جناب آقای دکتر فرخ قهرمانی نژاد  به مرتبه استادی نایل شدند.ریاست

محترم، استادان، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم زیستی این ارتقاء به حق را خدمت دکتر قهرمانی نژاد تبریک عرض

 کرده و برایشان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون دارند.