منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران

انتخابات هیئت مدیره انجمن زیست شناسی ایران در روز پنج شنبه مورخ 7 بهمن 1395 در پردیس علوم دانشگاه تهران و با حضوری جمعی از استاد ان زیست شناسی کشور برگزار گردید. در این جلسه از بین 19 کاندیدای حاضر 9 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی البدل انتخابات شدند: 

اعضاء اصلی به ترتیب آرا :

1. دکتر مظفر شریفی

2. دکتر محمد نبیونی

3. دکتر علیرضا ساری

4. دکتر احمد مجد

5. دکتر حمید مباشری

6. دکتر علیرضا ایرانبخش

7. دکتر منصور افشار محمدیان

8. دکتر سعید امین زاده

9. دکتر عطیه نژاد فلاطوری 

همچنین دکتر دلارام اسلیمی به عنوان بازرس اصلی انجمن انتخاب شدند.