منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری اولین جلسه هماهنگی کنگره بیولوژی کاربردی

 

در جلسه ای که در روز دوشنبه مورخ 29 آبان ماه 1396 در دفتر ریاست محترم دانشکده علوم زیستی برگزار گردید مقرر شد کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی در روزهای 14-16 شهریور ماه 1397 در دانشگاه خوارزمی برگزار گردد. در این راستا در این جلسه در خصوص محورهای همایش و تقسیم بندی وظایف کادر اجرایی و کمیته های مورد نظر بحث و تبادل نظر گردید.