منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولین مرکز ذخایر ژنتیک

 روز دوشنبه 17 مهر ماه 96 ساعت 10 نشستی با حضور مسئولین مرکز ذخایر ژنتیک در خصوص همکاریهای مشترک در

دفتر دانشکده علوم زیستی برگزار گردید.