درگذشت دکتر مه لقا قربانلی

   ضایعه درگذشت استاد فرزانه علم و ادب زیست شناسی کشور سر کار خانم دکتر مه لقا قربانلی که باعث تالم

 

خاطر جامعه علمی کشور گردید را به اساتید و دانشجویان دانشگاه خوارزمی تسلیت عرض می نمائیم.