ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر سعید آیریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
2
دکتر الهه امینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
3
آقای سیدعبدالحمید انگجی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
4
دکتر سارا خاوری نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
5
عادله دیوسالار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
6
محمدعلی زاهد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
7
انسیه صالح قمری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
8
دکتر محمد طهماسب
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
9
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
10
دکتر لیلا کرمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
11
مسعود مشهدی اکبربوجار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
12
محمـد نبیونی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
13
دکتر آزاده نیک نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی