توصیف مختصر

اطلاعات شخصی:
نام و نام خانوادگی: لیلا کرمی                         
تاریخ تولد62/6/11     
نشانی پستیایران، تهران ، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه سلولی و مولکولی     
تلفن: 09193155894    
آدرس الکترونیکی:   l_karami@khu.ac.ir , karami.leila1@gmail.com
        

سوابق تحصیلی:          
پسا دکتری           زمینه: بیوفیزیک محاسباتی/ بیوانفورماتیک ساختاری   دانشگاه: تهران (1395- 1394)
پسا دکتری           زمینه: بیوفیزیک محاسباتی  دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی (1392-1393) 
دکتری               رشته: شیمی فیزیک   دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی  (1391- 1387)   
کارشناسی ارشد       رشته: شیمی فیزیک    دانشگاه: تربیت مدرس  (1387- 1385)  
کارشناسی            رشته: شیمی محض     دانشگاه: شهید بهشتی (1381-1385)     
 

سابقه تدریس :
 • *** مدرس دروس زیست شناسی پرتوی، بیوفیزیک، آمار زیستی و کارگاه آمار زیستی، برنامه نویسی و ساختمان داده،  اصول و روش های دستگاهی، بیوانفورماتیک، ماکرومولکول ها و مدلسازی در دانشگاه خوارزمی (مهر 95 تا کنون)
 • *** مدرس کارگاه آموزشی نرم­ افزار محاسبات دینامیک مولکولی (GROMACS) ( آذر 97  انستیتو پاستور) 
مهارت های تخصصی:

Operating Systems:                   Windows, Linux
Programming Languages:          Python 
Chemistry Soft wares:               Gauss view, ISIS Draw, Chem Office, Mercury
Viewer Soft wares:                    VMD, Cn3D, S-pdbV, ViewerLite, MolMol, Pymol, Chimera 
Computational Soft wares:        Gaussian, Gromacs, Amber, g Open Mol, HyperChem, AutoDock, 
                                                 AutoDock Vina, 3DNA, CURVE+, NUCPLOT, Discovery Studio

علائق تحقیق و مطالعه :
 • بیوانفورماتیک ساختاری
 • مدلسازی مولکولی
 • داکینگ  مولکولی
 • QSAR
 • طراحی محاسباتی دارو و پپتید
 • بررسی نانوساختارها در انتقال دارو
 • محاسبات کوانتومی
 
ترجمه و تالیف کتاب :
*** ترجمه کتابِ Physical Chemistry for Biological Science (گوردون هامس انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان


عضویت ­ها :

 • *** عضو انجمن شیمی ایران  (1389 تا کنون)
 • *** عضو انجمن بیوانفورماتیک ایران (1393 تا کنون)
 • *** عضو انجمن زیست شناسی ایران (1395 تا کنون)

 
سمت های اجرایی:
*** استاد مشاور کانون بهداشت و سلامت  دانشگاه خوارزمی

لینکهای مفید:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leila-karami-1224993b
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8897-4832
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=wzAtU9UAAAAJ&hl=en

 

سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی شیمی محض
دانشگاه شهید بهشتی
1385/06/31
2
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
دانشگاه تربیت مدرس
1387/06/31
3
دکتری تخصصی شیمی فیزیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
1391/06/31
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
2
مطالعه برهمکنش لیگاندهای متصل شونده شیاری به عنوان داروهای ضد سرطان با ساختار G-quadruplex تلومری
لیلا کرمی, مینا مداح
تکمیل شده
1398
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
مطالعه برهمکنش دو آگونیست جدید بنزودیازپینی برپایه 4،2،1-تریازول با گیرنده گابا
زهره شفیعی
2
بررسی مکانیسم اثر مهاری دو مشتق جدید ایمیدازولی بر آنزیم سیکلواکسیژنازCOX-2) II)
زینب ملائی
3
مطالعه دو مشتق آمیدی جدید با فارماکوفور ثانویه دی هیدرو پیریمیدینونی به عنوان مهارکننده های اختصاصی آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول(sEH)
فاطمه جدیدی
4
بررسی مشتقات 1،2،3-تری آزول-5-کربوکسیمید آمید به عنوان مهار کننده های جدید آنزیم دی پپتیدیل پپتیداز 4 (DPP4)
فرزانه عشقی
دروس ترم جاری
662 - بیوشیمی فیزیک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
614 - بیوانفورماتیک - روز: شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
614 - بیوانفورماتیک - روز: شنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00
614 - بیوانفورماتیک - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
614 - بیوانفورماتیک - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
109 - زیست شناسی پرتوی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
109 - زیست شناسی پرتوی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
106 - مبانی بیوانفورماتیک - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00