توصیف مختصر
نام و نام خانوادگی: مرضیه قلاسی
تاریخ تولد: 1358/7/1
آدرس: تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم سلولی و ملکولی
آدرس ایمیل: ghollasi@khu.ac.ir
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی زیست شناسی سلولی ومولکولی
دانشگاه تهران
1380/04/31
2
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1380/4/31
3
کارشناسی ارشد
الزهرا
تهران
ایران
1383/6/31
4
دکتری
تربیت مدرس
تهران
ایران
1388/10/23
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
مطالعات آنزیمولوژی
2
بیولوژی سلول های بنیادی
3
تثبیت آنزیم ها بر روی نانو ساختارها
4
مهندسی پروتئین
5
نانوبیوتکنولوژی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تثبیت آنزیم آلفا- آمیلاز بر روی نانوفیبرهای کامپوزیتی اصلاح سطحی شده پلی اترسولفون و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم تثبیت شده
مرضیه قلاسی
معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
تکمیل شده
1397
2
تثبیت پروتئین لامینین بر روی بستر نانوفیبری و بررسی اثرات آن بر تمایز عصبی سلول های بنیادی انسانی در محیط آزمایشگاهی
مرضیه قلاسی
معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی
در حال اجرا
-
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی اثر همزمان هورمون پروژسترون و استروژن بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در محیط برون تن
مریم سلطانی زاده
2
ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در طی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عصاره ی ارزن انگشتی و سنجد
خدیجه حاجیلو
3
مطالعه دو مشتق آمیدی جدید با فارماکوفور ثانویه دی هیدرو پیریمیدینونی به عنوان مهارکننده های اختصاصی آنزیم اپوکساید هیدرولاز محلول(sEH)
فاطمه جدیدی
4
بررسی اگزون 19 و بیان پروتئین BRDT در مردان نابارور با مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم مراجعه کننده به رویان
نادیا شماع
5
مطالعه اثر فیزوستیگمین به عنوان مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های عصبی در محیط برون تن.
مهسا خرم
6
شناسایی پروتئین های برهمکنش کننده (اینتراکتوم) با تومور مارکرCEA در سرم بیماران سرطان کولورکتال و افراد سالم
وحیده کوچک دزفولی
7
بررسی بیوشیمیایی و مولکولی اثر اگزالو استات بر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی در محیط برون تن
فاطمه جمالی شیرکوهی
8
بررسی تأاثیر باکتری Bacteroides thetaiotaomicron و سوپرناتانت حاصل از آن بر بیان هپسیدین در مسیر غیر وابسته به ماکروفاژ در رده ی سلولی Hep-G2
حنانه توکلی اول
9
طراحی و بیان پروتئین چند اپی‌توپی نوترکیب در یک سویه ی Escherichia coli جهت تشخیص مایکوپلاسموزیس طیور قابل استفاده در تست الایزا
مریم جوادنژاد
10
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب لاکاز تثبیت شده برروی بسترهای نانو در جهت افزایش کارایی آنزیم
ساناز نجفوند دریکوندی
11
بررسی اثر لاکاز نوترکیب تولید شده از داده های متاژنوم، در جهت پالایش زیستی و ارتقا کیفیت محصولات غذایی
تینا روزبان
12
ارزیابی اثر پیمپینلین و ایزوپیمپینلین بر روی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوانی در شرایط برون تن
حانیه احمدی
13
بررسی اثر القای گیرنده های موسکارینی توسط کارباکول بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی به سلول های عصبی
نیلوفر معصومی
14
بررسی اگزون 19 و بیان پروتئین BRDT در مردان نابارور با مورفولوژی غیر طبیعی اسپرم مراجعه کننده به ROYAN
نادیا شماع
15
تثبیت آنزیم زایلاناز نوترکیب PersiXyn بر روی نانو کامپوزیت های هیدروژل بر پایه پلیمر های طبیعی آلژینات و کیتوسان و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آن
فاتح شاکری
16
ارزیابی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در طی تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی در حضور عصاره ی ارزن انگشتی و سنجد
خدیجه حاجیلو
داوری در کنفرانس‌ها
#
عناوین کنفرانس‌ها
تاریخ همکارى و توضیحات
1
کنفرانس علوم سلولی و ملکولی
1393
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
یافته های نوین در علوم زیستی
1395و 1396
2
بیوتکنولوژی کاربردی
1395 و 1396
3
علوم و تکنولوژی کشاورزی
1396
دروس ترم جاری
657 - روش های مهندسی ژنتیک - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
529 - آنزیم شناسی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
079 - بیوشیمی متابولیسم - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
079 - بیوشیمی متابولیسم - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30