توصیف مختصر
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1382
2
ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1385
3
دکترا
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1391
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
میکروبیولوژی صنعتی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
بررسی تغییرات بیان ژنی در دو رده سلولی سرطانی میلوئیدی HL-60 و KG1a در پاسخ به تاثیر یک ترکیب لاکتونی کوتاه زنجیر باکتریایی
ملیکا رحمت زاده
2
بررسی فعالیت ضد سرطانی یک ترکیب لاکتونی بلند زنجیر باکتریایی بر رده سلول های سرطانی میلوئید HL60 وKG1a
صبا عطائی کچوئی
3
جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت و اپی فیت برخی از گیاهان زراعی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها
4
بررسی اثر روابط بین گونه ای در باکتری های رشته ای هالوفیل جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر تولید آنتی بیوتیک
5
بهینه سازی فرایند تولید ایزوبوتانول در باکتری E. coli تراریخت در بیوراکتور مینیاتوری
مروارید ابراهیمی
6
غربالگری و شناسایی باکتری های اندوفیت و اپی فیت بعضی از گیاهان زراعی وبررسی فعالیت ضد میکروبی انها
سمانه خسروشاهی
7
بررسی فعالیت سیتوتوکسیک عصاره‌های سویه‌های اکتینومیست بومی ایران علیه لاین سلولی MDA-MB-231
مجید مرادی
دروس ترم جاری
230 - آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
230 - آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی - روز: چهارشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
230 - آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
230 - آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
229 - زیست فناوری میکروبی - روز: سه شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
229 - زیست فناوری میکروبی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
090 - آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
090 - آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
089 - زیست شناسی میکروبی - روز: چهارشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:30
089 - زیست شناسی میکروبی - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30